Притисните "Ентер" да прескочите садржај

Радови и реализоване инвестиције 2014-2017

У извештајном периоду, радом Месне заједнице «Царина» руководио је Савет Месне заједнице кога сачињавају: Председница Савета Савић Светлана, заменик Председника Савета Бралушић Марјан и чланови Савета Драгана Јечменица, Сања Јанковић, Снежана Јањић, Мијатовић Марија, Вукашиновић Драган, Петар Ђурић, Миловић Миливоје, Николић Љубан, Илић Слободан, Симовић Бранко и Јокић Владица.

  Програмом изградње приоритетних објеката, планиране су и главне активности рада Месне заједнице, а оне су проистекле искључиво као резултат захтева грађана. 

Поред решавања главних проблема у вези изградње комуналне инфраструктуре, Месна заједница се бавила и  другим питањима од значаја и важности за њене грађане. 

У посматраном периоду између осталог примљено је и прослеђено 770 захтевa разне садржине, издато 280 потврда за легализацију, закључено 126 уговора о изградњи са инвеститором, извођачима радова и грађанима учесницима у изградњи и добијена 142 предмера и предрачуна радова. Одржано је 15 редовних седница Савета Месне заједнице  и 18 Зборова грађана.

На седницама Савета и Зборовима грађана, расправљана су најважнија питања од интереса за грађане Месне заједнице па је донешено укупно 75 одлука, махом у вези комуналне изградње. 

У вези послова градске канцеларије (закључно са мајом 2017) у извештајном периоду је оверено више од 1.000 изјава, преписа аката, пуномоћја…. (делом у сврху кандидатуре одборника за изборе)

Чланови Савета и одборници Градске Скупштине са подручја Месне заједнице свакодневно посећују Месну заједницу, дају сугестије и помажу у раду.

На свим седницама Савета постојао је кворум за пуноважно одлучивање, Одлуке су по правилу доношене једногласно, све су оверене од стране Градоначелника или члана Градског већа задуженог за Месне заједнице, а чланови Савета су материјал добијали углавном поштанским путем на најмање три дана пред почетак седнице. На свим седницама Савета и Зборовима грађана уредно су вођени записници. 

Седнице Савета и Зборови грађана су искључиво одржавани после радног времена у поподневним или вечерњим терминима. Tоком извештајног периода, одржани су председнички  избори а Месна заједница је као и до сада обезбедила довољан број гласачких места и створила техничке услове за несметано обављање гласања, тако да су избори протекли мирно и без икаквих приговора.   

Број грађана који се обраћају Месној заједници по свим питањима је значајно већи него у претходном периоду и свима се максимално излази у сусрет у циљу решавања проблема, помоћи у састављању разних аката, или упућивању у надлежне институције. С тим у вези  грађани исказују задовољство и није било никаквих притужби на рад Месне заједнице.

Преглед реализованих инвестиција изградње комуналне инфраструктуре у Месној заједници «Царина» од 2014 до 2017 године.

Реализоване инвестиције изградње  комуналне инфраструктуре у 2014 години:

-Асфалтиран је крак улице Арсенија Чарнојевића (Бабићи) у дужини од 100 метара. Грађани су учествовали у изградњи у висини од 50%. Радове је извело ЈКП «Нискоградња» а грађани су своје обавезе у потпуности измирили.

-Асфалтиран је крак улице Арсенија Чарнојевића (Пузовићи) у дужини од 100 метара. Грађани су учествовали у изградњи у висини од 33%. Радове је извело предузеће «Нови Пазар пут» а грађани су своје обавезе у потпуности имирили.

-Асфалтиран је крак улице Жеље Ђурића у дужини од 50 метара. Грађани су учествовали у изградњи у висини од 33%. Радове је извело предузеће «Нови Пазар пут» а грађани су своје обавезе у потпуности имирили.

-Асфалтиран је горњи део Ерске улице у дужини од 40 метара. Грађани су учествовали у изградњи у висини од 33%. Радове је извело предузеће «Нови Пазар пут» а грађани су своје обавезе у потпуности имирили.

-Асфалтиран је горњи део улице Олге Ђуровић у дужини од 40 метара. Грађани су учествовали у изградњи у висини од 33%. Радове је извело предузеће «Нови Пазар пут» а грађани су своје обавезе у потпуности имирили.

-Асфалтиран је горњи крак Колубарске улице у дужини од 80 метара. Грађани су учествовали у изградњи у висини од 33%. Радове је извело предузеће «ЈКП «Нискоградња» а грађани су своје обавезе у потпуности имирили.

– Асфалтиран је горњи део улице Олге Ђуровић у дужини од 40 метара. Грађани су учествовали у изградњи у висини од 33%. Радове је извело предузеће «Нови Пазар пут» а грађани су своје обавезе у потпуности имирили.

-Асфалтиран је доњи крак Колубарске улице у дужини од 100 метара. Грађани су учествовали у изградњи у висини од 33%. Радове је извело предузеће «ЈКП «Нискоградња» а грађани су своје обавезе у потпуности имирили.

-Из градског буџета, а на захтев Месне заједнице реализоване су следеће инвестиције:

-Изградња јавне расвете између улица Филипа Вишњића и Жупана Брајана у дужини од 300 метара.

-Изграђено је степениште између улица Олге Ђуровић и Колубарске.

-Поправљена је кишна канализација у улици Николе Тесле.

-Постављене су цеви за топловод и извршено асфалтирање тротоара поред дечијег обданишта и Дома Петар Радовановић.

-У више улица је извршена поправка макадама, а о трошку града извршена је реконструкција и поправка коловоза.

Арсенија Чарнојевића-Пузовићи          Арсенија Чарнојевића – Бабићи


Радови, клизиште Војвођанска улица.                      Степениште Колубарска улица

Реализоване инвестиције изградње  комуналне инфраструктуре у 2015 години:

-Санирано је велико клизиште на «Сарића осоју», пресечена једна трака коловоза на локалном путу за Луново село. (Радове је финансирала Дирекција за изградњу)

-Санирано је велико клизиште у улици Жупана Брајана, пресечена путна комуникација преко «Мариног брега» (Радове је финансирала Дирекција за изградњу).

 -Изграђена су два потпорна зида у улици Добриле Петронијевић, који су се урушили на коловоз, а поправљен је и «Рајића зид» у улици Војводе Демира и потпорни зид у доњем краку Колубарске улице (О трошку Дирекције за изградњу) 

Удруженим средствима са грађанима (Месна заједница је донирала бетон, а грађани су извели својим средствима све остале радове) изграђено је и санирано више потпорних зидова у Војвођанској улици, Ратарској улици, улици Краља Милутина и улици Олге Ђуровић. Урађене су и риголе за регулацију кишне канализације у делу Царинске улице. Каналисано је око 70 метара корита «Царинског потока» (Грађани су добили цеви, а о свом трошку извели све потребне 2 радове. За завршетак радова и каналисање «Царинског» и потока «Сарића осоје» преостаје да се зацеви укупно још око 60 метара. 

Извршена је поправка степеништа између Балканске и улице Арсенија Чарнојевића (Финансирала Дирекција за изградњу). 

Извршено је проширење јавне расвете на више локација. Покренута је иницијатива за изградњу фекалне канализације у горњем делу улице Олге Ђуровић. 

-Асфалтиране улице и путеви: – Потписани су уговори, грађани су у потпуности измирили обавезе и завршено је асфалтирање коловоза у два крака Колубарске улице у укупној дужини од 200 метара. Тиме је доњи крак у потпуности  завршен

-Асфалтиран је пут од Градског базена до игралишта Медицинске школе, чиме је омогућена поправка расвете и одржавање игралишта. 

Извршена је реконструкција асфалтног застора у улици Алексе Поповића.

На више путних праваца грађанима је додељена јаловина за поправку и изградњу макадамских путева. 

Реализоване инвестиције изградње  комуналне инфраструктуре у 2016 години:

-Извршена је потпуна реконструкција улице Добриле Петронијевић у дужини од 200 метара, на захтев Месне заједнице, а о трошку града.

-Из средстава удруживања, завршено је асфалтирање крака улице Арсенија Чарнојевића и крака улице Краља Милутина. Грађани из улице Николе Тесле, као и претходне две улице су у потпуности сакупили новац и уплатили потребну трећину средстава за асфалтирање. 

-Изграђено је више потпорних зидова у улицама: Солунској, Војвођанској, Николе Тесле…..

-На захтев Месне заједнице, захваљујући Скупштини станара завршено је дечије игралиште између Немањине и улице Николе Пашића. (Простор у дворишту стамбених зграда).

-Почетком године, просторије Месне заједнице су пресељене из старих просторија у Немањиној 45. (Враћене старом власнику) у нове просторије у Ратарској улици број: 69.

Реализоване инвестиције изградње  комуналне инфраструктуре у 2017 години:

-Асфалтиране улице уз учешће грађана од 33%:

-Део улице Жупана Брајана у дужини од око 40 метара.

-Део улице Краља Милутина у дужини од око 110 метара.

-Део крака Колубарске улице у дужини од око 160 метара.

Извођач радова је било предузеће ЈКП «Нискоградња» а грађани, учесници у изградњи су у потпуности измирили своје обавезе.

-Асфалтиране улице искључиво од средстава из Градског буџета.

    -Асфалтиран је (горњи део) улице Радована Драговића у дужини од око 200 метара.

    -Асфалтиран је први део Ратарске улице у дужини од око 200 метара.

    -Асфалтирано је око 150 метара Војвођанске и улице Николе Тесле и извршено проширење улице са изградњом потпорних зидова и тротоара.

У изештајном периоду урађена је и поправка асфалтног застора у више улица на подручју Месне заједнице.

У текућој години завршено је и степениште између Војвођанске и Ратарске улице.

Изграђено је дечије игралиште код «Дабића чесме» у улици Радована Драговића, а започето у улици Лазовина «Пантовића ливаде».

-На више путних праваца грађанима је додељена јаловина за поправку макадамских путева. 

-Извршена је реконструкција топловода у Немањиној и улици Николе Пашића.

Завршени су радови на изградњи јавне расвете у Ерској, улици Жупана Брајана и доњем краку Колубарске улице. Грађани учествују у изградњи са 50% укупних трошкова и они су све обавезе благовремено измирили.

Уз помоћ Савета Месне заједнице и грађана, изграђено је више потпорних зидова у свим деловима Месне заједнице.

У извештајном периоду, редовно је вршено прање улица, уклањање и одвожење смећа, поправка асфалтних коловоза и макадама, одржавање и изградња гасних и електро инсталација.

Елементарне непогоде (Ванредно стање):

Почетком јануара 2014, дошло је до појаве алги и нематода у Градском водоводу, па све док нису завршени радови на алтернативном извору и оспособљавању водовода. Грађани су пили куповну воду и воду из цистерни. Пошто је у том тренутку проглашено ванредно стање на територији читавог Града, Месна заједница се побринула да обезбеди што већи број цистерни на кључним локацијама и да у више наврата преко активиста и повереника Цивилне заштите дели флаширану воду грађанима.

Нарочито треба истаћи чињеницу да су се грађани добровољно јављали за дежурства, па је за читаво време ванредног стања свакодневно било на располагању 30 активиста и повереника цивилне заштите и из претходног периода (спискови из 1999 године). Који су старим и немоћним достављали воду.

    Током 2014 у мају, на територији целе Републике дошло је до великих падавина и изливања водотокова, одмах затим су се појавила клизишта а дошло је и до огромне људске трагедије и  велике материјалне штете.

На простору Месне заједнице „Царина“ активирало се више клизишта, а дошло је и до прекида комуникација у Војвођанској улици, горњем делу улице Жупана Брајана и на путу за „Сарића осоје“. Такође дошло је и до изливања „Глуваћког потока“ и поплављивања више породичних кућа.

У потпуности су санирана клизишта у Војвођанској улици, на „Сарића осоју“ и у улици Жупана Брајана.

Месна заједница је у сарадњи са Општинском организацијом Црвеног крста спровела акцију сакупљања конзервиране хране, средстава за личну хигијену и одеће. Учешће и одзив грађана су били одлични, па је сакупљен читав камион хуманитарне помоћи који је одмах и упућен грађанима у најугроженијим деловима Општине Бајина Башта.

Екологија:

Месна заједница је и организовала акцију сађења 70 садница лишћара и листопадног дрвећа, на простору «Белог гробља».

У извештајном периоду редовно је вршено кошење целе површине «Белог гробља» и подручја од наставка улице Николе Пашића па до Медицинске школе, у плану је уређење простора у Ратарској улици код броја 69.

-На више места где су се грађани организовали извршено је изношење кабастог отпада и његово депоновање на одговарајући начин. 

-Извршена је сеча стабала и ниског растиња на местима, где су то процениле стручне комисије и где је за то постојала потреба. 

Социјална и здравствена заштита:

У посматраном периоду Месна заједница је остварила и одличан однос са Центром за Социјални рад  Ужице, тако да више од 40 породица констатно прима неки од видова помоћи, а 8 домаћинстава ужива повластице у плаћању ел.енергије.

У области здравствене заштите у Месној заједници «Царина» у сарадњи са Поливалентном патронажном службом Дома здравља, једино у граду континуирано траје акција редовног мерења крвног притиска. Одзив грађана махом старијих је одличан, па је и из тог разлога а на предлог Савета мерење крвног притиска интезивирано тако да се сада обавља сваке друге среде.

Према подацима Поливалентне Патронажне службе више од 10.000 грађана је до данас измерило крвни притисак у просторијама Месне заједнице, и успут добило одговоре на постављена питања из сфере здравствене заштите.

У сарадњи са Црвеним крстом Ужице и службом за трансфузију крви, редовно се одржавају акције добровољног давања крви.

У сарадњи са Медицинском школом, сваке године у пролеће се одржава отворени дан, па грађани из Месне заједнице „Царина“ имају прилику да преконтролишу своје здравље, измере количину шећера у крви, измере крвни притисак, добију савете од Медицинских радника.

У организацији Женског центра, Месне заједнице и Полицијске управе Ужице одржана је трибина против насиља над женама.

Спортске активности:

    На терену поред Медицинске школе, одржана су два турнира у малом фудбалу, за одрасле (традиционални) на дан Месне заједнице победу је извојевала екипа „Мариног брега“, а за децу (на њихово велико инсистирање) победу је извојевала екипа „Бразилци“. Оба турнира су била добро посећена, учествовао је велики број екипа, а Месна заједница је организовала оба турнира, обезбедила мреже, озвучење, судије и прикладно освежење за све учеснике. Све манифестације су како закон налаже биле пријављене ПУ Ужице. 

У посматраном периоду захваљујући «Ерсте» банци реконструисано је игралиште код Медицинске школе, а грађани из улице Филипа Вишњића су изградили мање дечије игралиште иза стамбене зграде.

Уређено је дечије игралиште између стамбених зграда Немањина-ул. Николе Пашића, код «Дабића чесме» у улици Радована Драговића, а започето на простору «Пантовића ливаде» у улици Лазовина.

Е. Друге друштвене и спортске активности:

У сарадњи са црквом «Светог Марка» Месна заједница је покренула акцију у циљу поправке дрвеног крова (шиндра) на цркви. 

-У сарадњи са Медицинском школом, Домом Петар Радовановић и Ужичким центром за људска права и демократију   одржано је више потпуно бесплатних едукативних радионица за децу из основних и средњих школа која живе на подручју Месне заједнице.

-Редовно је прослављавана Слава Месне заједнице «Свети Марко» уз скроман коктел и послужење и у присуству великог броја грађана и представника руководстава града, установа и предузећа. 

Сарадња са Војском Србије је такође интезивирана и извршено је ажурирање података у вези мобилизације, позива у војну евиденцију и сл. 

У Сарадњи са Савезом бораца и Удружењем ратника и њихових потомака «Мајор Коста Тодоровић» редовно су одржаване комеморације и полагани венци на гроб «Незнаног јунака» на Сарића осоју. У извештајном периоду поправљено је спомен обележје, а у плану је наставак уређења.

После више од једног века, одржан је парастос нашим суграђанима који су сахрањени на „Белом гробљу“. Парастосту су присуствовали представници Српске цркве који су одржали опело, „Народног музеја“ Ужице, и значајан број грађана из околног насеља, све у организацији Месне заједнице  у циљу очувања преосталих споменика и изградње меморијалног парковског простора са лапидаријумом на „Белом гробљу“. У том правцу урађена је пројектна документација и у наредном периоду је неопходно интезивирати напоре у циљу што скоријег отпочињања радова.

Грађани се о свим активностима Месне заједнице могу информисати потпуно транспарентно, лично а и преко сајта Месне заједнице www.mzcarina.org.rs који је до сада имао преко 20.000 посетилаца и више од 820 пријатеља на Фејсбук страници.

С поштовањем,                    Месна заједница «Царина»

                                  Предсеник Савета

                                    Светлана Савић

                            ________________________