Притисните "Ентер" да прескочите садржај

Статут месне заједнице „Царина“

На основу члана 153. Статута града Ужица (Службени лист града Ужица број 4/19) и члана 4. Одлуке о месним заједницама на територији града Ужица („Службени лист града Ужица“ број 44/19), Савет Месне заједнице „Царина“, на седници одржаној дана 23.01.2020.године, донео је

СТАТУТ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ „ЦАРИНА“

I УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Предмет уређивања
Члан 1.

            Овим Статутом уређује се: број чланова Савета месне заједнице; критеријуми за избор чланова Савета месне заједнице; поступак за избор председника и заменика председника Савета месне заједнице; број, састав, надлежност и мандат сталних и повремених радних тела Савета месне заједнице; дан месне заједнице, као и друга питања од значаја за њен рад.

Оснивање Месне заједнице „Царина“
Члан 2.

Месна заједница „Царина“ је образована Одлуком о месним заједницама на територији града Ужица.
Месна заједница „Царина“, основана је као интересна и нестраначка заједница, ради задовољавања потреба од непосредног и заједничког интереса грађана на  подручју месне заједнице.

Подручје месне заједнице
Члан 3.

           Подручје месне заједнице „Царина“ обухвата следећу територију: Граница Месне заједнице полази од крајње северне тачке улице Николе Тесле и иде том улицом до раскрснице са Војвођанском улицом. Наставља Војвођанском до Курсулине улице, продужава Курсулином улицом до раксрснице са Сланушком обухватајући целе ове улице. Од раскрснице улица Сланушке и Курсулине иде границом Месне заједнице Липа до Ракијске пијаце коју пресеца и наставља улицом Добриле Петронијевић, обухватајући целу ову улицу и границом грађевинског реона до крајње северне тачке улице Николе Тесле, где затвара круг.  

Правни статус
Члан 4.

            Месна заједница има својство правног лица у оквиру права и дужности утврђених Статутом града Ужица и Одлуком о месним заједницама на територији града Ужица.
           Месна заједница има рачун отворен код Управе за трезор.

II НАЗИВ, СЕДИШТЕ И ЗАСТУПАЊЕ

Назив месне заједнице
Члан 5.

Назив Месне заједнице је Месна заједница „Царина„.
Седиште Месне заједнице „Царина“ је у Ужицу, улица Ратарска, број 69.

Службена употреба језика и писма
Члан 6.

            У Месној заједници у службеној употреби је српски језик и ћириличко писмо.

Печат месне заједнице
Члан 7.

            Месна заједница има печат и штамбиљ.
            Печат је округлог облика који садржи следећи текст: Република Србија- град Ужице – Месна заједница „Царина“.      

Штамбиљ месне заједнице
Члан 8.

            Штамбиљ је правоугаоног облика који садржи назив месне заједнице, као и предвиђена места за број и датум.

Употреба и коришћење печата и штамбиља
Члан 9.

            За употребу и коришћење печата и штамбиља одговоран је председник Савета месне заједнице.

Заступање и представљање
Члан 10.

            Месну заједницу представља и заступа председник Савета месне заједнице и наредбодавац је за извршење финансијског плана.

Пуномоћје за заступање
Члан 11.

            У имовинско-правним и другим споровима месну заједницу пред судовима и другим надлежним органима може да заступа Градско правобранилаштво, на основу појединачних пуномоћја председника Савета месне заједнице.

Дан месне заједнице
Члан 12.

            У месној заједници свечано се обележава Свети Марко (Марковдан)- 8 маја, као дан месне заједнице.            

III ПОСЛОВИ  МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Члан 13.

У месној заједници грађани, у складу са законом, остварују заједничке интересе у области:

            – комуналног уређења и опремања (путеви, улице, тротоари, електрична, водоводна, канализациона мрежа и друго)

            – завођења и реализације самодоприноса,

            – заштите и унапређења животне средине,

            – сарадње са другим органима у вези социјалне заштите грађана којима је помоћ потребна,

            – културне, уметничке, туристичке и других области од непосредног интереса за грађане месне заједнице.

IV САВЕТ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Број чланова Савета месне заједнице
Члан 1
4.

Савет месне заједнице има 13 чланова.
Мандат чланова Савета месне заједнице траје 4 године.
Исто лице може поново бити изабрано за члана Савета месне заједнице.

Територијални принцип
Члан 15

Чланови Савета месне заједнице бирају се по територијалном принципу.

У складу са територијалним принципом,  сваки део месне заједнице (бирачко место) бира одређен број чланова Савета месне заједнице:

  • Бирачко место број: 66   бира 3  члана (највећа изборна јединица)

(Медицинска школа 1. Немањина 148. Обухвата улице: Немањину од броја: 127 до 287 и од броја: 140 до броја:220. Филипа Вишњића, Жупана Брајана, Моравску, Лужничку, Ерску, улицу Михаила Радовића и Радована Драговића.)

  • Бирачко место број: 67   бира 2 члана,

(Медицинска школа 2. Немањина 148. Обухвата улице: Царинску, Лазовина, Колубарска, Миладина Радовића и Олге Ђуровић.)

  • Бирачко место број: 68   бира 2 члана,

(Кућа Новаковић Милована, Н. Тесле 65.Обухвата улице: Николе Тесле и Војвођанску.)

  • Бирачко место број: 69   бира 2 члана,

(Дечији вртић „Полетарац“, Немањина 18. Обухвата улице: Добриле Петронијевић, Немањину од броја 1 до броја 125 и од броја 2 до броја 138 и улицу Жеља Ђурића.)

  • Бирачко место број: 70   бира 2 члана

(Месна заједница „Царина“, Ратарска 69. Обухвата улице: Ратарску, Балканску, Арсенија Чарнојевића и улицу Краља Милутина.)

  • Бирачко место број: 71   бира 2 члана

(Дом ученика средњих школа, Ратарска 80. Обухвата улице, Неранџићеву, Војводе Демира, Сланушка од броја: 11 до броја: 23, Проте Милана Ђурића, Солунску, Алексе Поповића, Ђурђевданску, Косанчићеву, улицу Јанка Веселиновића, Курсулину (од 0 до броја: 28) и улицу Николе Пашића од броја: 37до броја: 53.)

Права и дужности члана Савета
Члан 17.

Право и дужност члана Савета месне заједнице је да учествује у раду Савета месне заједнице и њених радних тела, предлаже расправу и покреће иницијативе о одређеним питањима, остварује сарадњу са органима и службама Града, обавештава грађане месне заједнице о активностима које предузима и учествује у другим активностима Савета месне заједнице. 

Сазивање конститутивне седнице Савета месне заједнице
Члан 18.

            Прву конститутивну седницу Савета месне заједнице сазива председник Савета месне заједнице из претходног сазива и то у року од 10 дана од дана утврђивања коначних резултата избора, а ако он то не учини, седницу сазива најстарији новоизабрани члан Савета.

            Конститутивном седницом председава најстарији новоизабрани члан Савета месне заједнице.

            Конститутивна седница се може одржати ако присуствује већина од укупног броја чланова Савета месне заједнице.

Председник и заменик председника Савета месне заједнице
Члан 19.

            Савет месне заједнице има председника и заменика председника које бирају чланови Савета.

            Заменик председника Савета месне заједнице обавља послове из делокруга председника Савета месне заједнице које му председник повери и замењују председника у случајевима његове одсутности и спречености.

Избор председника и заменика председника Савета месне заједнице
Члан 20.

            Председника Савета месне заједнице бира Савет на конститутивној седници из реда својих чланова, тајним гласањем, већином гласова од укупног броја чланова Савета месне заједнице.

            Сваки члан Савета може предложити само једног кандидата за председника Савета месне заједнице.

            Предлог садржи име и презиме кандидата и сагласност кандидата.

            Присутни члан Савета месне заједнице, сагласност даје усмено која се уноси у записник.

            Ако је предложени кандидат одсутан, предлагач је дужан претходно обезбедити његову сагласност у писаном облику.

            Ако у првом кругу гласања ниједан од предложених кандидата не добије потребну већину, у другом кругу гласа се о два кандидата која су у претходном кругу имала највећи број гласова.

            У другом кругу изабран је кандидат који добије већину гласова од укупног броја чланова Савета месне заједнице.

            Председник Савета месне заједнице ступа на дужност по објављивању резултата гласања и преузима вођење седнице.

            Заменика председника Савета месне заједнице бира Савет месне заједнице, на предлог председник Савета, већином гласова од укупног броја чланова Савета месне заједнице.      

Примопредаја дужности
Члан 21.

            Председник савета месне заједнице из претходног сазива дужан је да у писменој форми изврши примопредају пописа средстава са свим правима и обавезама месне заједнице на дан примопредаје новоизабраном председнику у року од 15 дана од дана ступања на дужност.

V ПОСЛОВИ САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Члан 22.

            Савет месне заједнице обавља следеће послове:

1) доноси статут месне заједнице, уз сагласност Градског већа;

2) доноси финансијски план месне заједнице и програме развоја месне заједнице;

3) усваја годишњи и четворогодишњи извештај о раду месне заједнице;

4) бира и разрешава председника и заменика председника савета месне заједнице;

5) предлаже мере за развој и унапређење комуналних и других делатности на подручју месне заједнице, а нарочито:

– у области урбанистичког планирања и уређења месне заједнице,

– у изградњи и одржавању комуналних објеката, путева и улица на територији месне заједнице,

– у прикупљању и достављању надлежним републичким и општинским органима, јавним предузећима и установама представке и притужбе на њихов рад, као и иницијативе и предлоге грађана за решавање питања од њиховог заједничког интереса,

– сарађује са органима општине на стварању услова за рад предшколских установа и основних школа, социјално збрињавање старих лица и деце,

– заштите и унапређење животне средине,

– уређење и одржавање насеља и зелених површина,

– стање објеката комуналне инфраструктуре и квалитет комуналних услуга,

– снабдевање и заштиту потрошача,

– радно време трговинских и занатских радњи, угоститељских и других објеката на подручју месне заједнице,

– развој пољопривреде на подручју месне заједнице,

6) покреће иницијативу за доношење нових или измену постојећих прописа општине;

7) сарађује са удружењима грађана и невладиним организацијама по питањима која су од интереса за грађане месне заједнице;

8) именује свог представника на свим зборовима грађана, извршава одлуке и спроводи закључке зборова грађана;

9) образује комисије, мировна већа, одборе и друга радна тела ради задовољавања заједничких потреба грађана у складу са законом и статутом месне заједнице;

10) учествује у организовању противпожарне заштите, заштите од елементарних непогада и другим ванредним ситуацијама у циљу отклањања и ублажавања последица;

11) сарађује са здравственим и ветеринарским установама и организацијама на стварању услова за здравствену и ветеринарску заштиту;

12) организује разне облике хуманитарне помоћи на свом подручју;

13) констатује престанак мандата члану савета месне заједнице коме је престао мандат у случајевима из члана 65. став 1. тачка 2. до 6. ове oдлуке и покреће иницијативу за избор новог члана савета месне заједнице;

14) доноси Пословник о свом раду;

15) врши друге послове из надлежности месне заједнице утврђене статутом Града, актом о оснивању месне заједнице или другим градским прописима.

VI НАЧИН ОДЛУЧИВАЊА САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Кворум за рад и одлучивање
Члан 2
3.

            Савет месне заједнице ради у седницама.

            Седница Савета месне заједнице може се одржати ако присуствује већина од укупног броја чланова.

            Одлуке се доносе већином гласова присутних чланова Савета месне заједнице, осим у случајевима из става 4. овог члана.

            Савет месне заједнице одлучује већином гласова од укупног броја чланова Савета месне заједнице у случају када:

            1) доноси Статут месне заједнице;

            2) доноси финансијски план месне заједнице и програме развоја месне заједнице;

3) усваја годишњи и четворогодишњи извештај о раду месне заједнице

            4) бира и разрешава председника и заменика председника савета месне заједнице;

            5) одлучује о сарадњи и удруживању са другим месним заједницама;

      6) утврђује дан месне заједнице;

      7) одлучује и у другим случајевима утврђеним овим статутом.

            О раду Савета месне заједнице води се записник.

Припремање и сазивање седнице
Члан 24.

            Седнице Савета месне заједнице сазива председник по потреби,  а најмање једном у три месеца.

            Председник Савета месне заједнице дужан је да сазове седницу када то писмено затражи једна трећина чланова Савета месне заједнице, градоначелник, члан Градског већа задужен за послове месних заједница или збор грађана.

            Иницијативу за разматрање и решавање одређеног питања из надлежности Савета месне заједнице могу подносити и грађани и правна лица.

            Дневни ред седнице предлаже председник Савета месне заједнице.

            Седнице Савета месне заједнице сазивају се по правилу писаним путем, најкасније у року од 5 дана од дана одређеног за одржавање седнице.

            Изузетно од става 5. овог члана, у хитним случајевима када за то постоје оправдани разлози, седница се може сазвати и у краћем року и на други начин (телефоном или  електронском поштом), а дневни ред ће предложити на самој седници, о чему се члановима Савета месне заједнице на сазваној седници  дати образложење.

Председник Савета месне заједнице може одложити седницу коју је сазвао само у случају када не постоји кворум потребан за рад, а у другим случајевима о одлагању седнице одлучује Савет месне заједнице.

            Позив за седницу Савета месне заједнице садржи дан, час и место одржавања седнице и предлог дневног реда.

Образовање сталних и повремених радних тела Савета месне заједнице
Члан 25.

            Савет месне заједнице може да образује стална или повремена радна тела у циљу разматрања одређених питања из надлежности месне заједнице и припреме мишљења и предлога.

            Одлуком Савета месне заједнице о образовању сталних и повремних радних тела утврђују се: област за коју се оснива, састав и број чланова радног тела, трајање мандата, конкретни задаци радног тела, рок за извршење задатака, права и дужности председника и чланова радног тела и друга питања од значаја за рад радног тела.

Састав сталних и повремених радних тела 
Члан 26.

            Стално и повремено радно тело има председника и најмање 2 (два) члана које именује Савет месне заједнице.

            Чланови сталног и повременог радног тела могу бити чланови Савета месне заједнице, као и из реда грађана стручних за одређена питања.

Председник и чланови сталног и повремeног радног тела
Члан 27.

            Чланови радног тела учествују у раду, износе мишљења и дају предлоге по питањима која су на дневном реду, као и другим питањима и надлежности радног тела.

            Председник сталног и повременог радног тела организује рад, сазива и председава седницама радног тела, формулише закључке и о томе обавештава председника Савета месне заједнице.

VII ЈАВНОСТ РАДА САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Јавност рада
Члан 28.

            Рад Савета месне заједнице и његових радних тела је јаван.

У циљу остваривања права грађана на истинито, потпуно и благовремено обавештавање грађана по питањима од значаја за грађане месне заједнице, месна заједница јавност рада обезбеђује:

издавањем билтена, информатора, преко средстава јавног информисања, презентовањем одлука и других аката јавности и постављањем интернет презентације;

– организовањем јавних расправа у складу са законом, Статутом града, одлукама органа Града и овом одлуком;

– и на други начин утврђен статутом и актима савета месне заједнице.

Савет месне заједнице је дужан да обезбеди постављање огласне табле у седишту месне заједнице, а у месним заједницама основаним за више села, у центру сваког села.

            Информације о раду Месне заједнице „Царина“ средствима јавног информисања дају председник и члан Савета месне заједнице у оквиру овлашћења добијеног од Савета месне заједнице.

VIII СРЕДСТВА ЗА РАД МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Финансирање месне заједнице
Члан 29.

Средства за рад месне заједнице обезбеђују се из:

            – средстава утврђених одлуком о буџету,

            – средстава која грађани обезбеђују самодоприносом,

            – донација и поклона,

            – прихода које месна заједница оствари својом активношћу;

            – других средстава за рад месне заједнице прописаних законом.

Савет месне заједнице доноси финансијски план.

Финансијски план
Члан 30.

            Месна заједница доноси финансијски план у складу са буџетом Града.

            У финансијском плану месне заједнице исказују се приходи и расходи месне заједнице.

            Финансијски план се доноси за једну календарску годину у року од 30 дана од дана усвајања одлуке о буџету Града.

            На финасијски план месне заједнице сагласност даје Градско веће.

Завршни рачун
Члан 31.

            Савет месне заједнице усваја завршни рачун по истеку калeндарске године.

Објављивање финансијског плана и завршног рачуна
Члан 30.

            Финансијски план и завршни рачун месне заједнице објављује се на званичној интернет презентацији Града, у месној заједници на огласној табли и на други погодан начин (интеренет презентација месне заједнице, преко друштвених мрежа и др.).

Извештај о раду месне заједнице
Члан 32.

            Савет месне заједнице је дужан да најкасније до 30. марта текуће године достави Градском већу извештај о свом раду и реализацији програма за прошлу годину, као и извештај о коришћењу средстава које им је Града пренео.

            Контролу материјално-финансијског пословања месне заједнице врше надлежна Градска управа, као и буџетска инспекција Града.

Захтев за обезбеђење финансијских средства
Члан 33.

            На захтев надлежне Градске управе Савет месне заједнице је дужан да у поступку припреме буџета, достави предлог за обезбеђење финансијских средства за наредну годину у роковима које одреди Градска управа, у поступку припреме Одлуке о буџету за наредну годину.

Наредбодавац за исплату средстава
Члан 34.

            Наредбодавац за исплату средстава месне заједнице је председник Савета месне заједнице.

Ангажовање чланова Савета месне заједнице
Члан 35.

            Ангажовање председника, заменика председника и чланова Савета месне заједнице, као и чланова сталних и повремених радних тела месне заједнице на пословима из члана 22. овог Статута не подразумева стварање додатних финансијских обавеза месној заједници.

IX САРАДЊА СА ДРУГИМ МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА

Сарадња са другим месним заједницама
Члан 36.

Месна заједница може да остварује сарадњу у областима од заједничког интереса са другим месним заједницама на територији Града или друге јединице локалне самоуправе.

Одлуку о сарадњи из става 1. овог члана доноси Савет месне заједнице, с тим да одлуку доноси уз претходну сагласност Градског већа уколико се ради о сарадњи са месном заједницом са територије друге јединице локалне самоуправе.

Сарадња са Градом и институцијама Града
Члан 37.

Месне заједнице остварују непосредну сарадњу са Градом и органима Града, јавним и другим предузећима и организацијама, установама и удружењима са територије Града.

Сарадња са удружењима
Члан 38.

Савет месне заједнице може сарађивати са удружењима, хуманитарним и другим организацијама, у интересу месне заједнице и њених грађана.

X ЗБОР ГРАЂАНА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Збор грађана
Члан 39.

Облик непосредног учешћа грађана у остваривању послова месне заједнице је збор грађана.

            Збор грађана се може сазвати за територију целе месне заједнице, село, односно заселак или део месне заједнице.

Збор грађана може да расправља и даје предлоге о питањима из делокруга послова Месне заједнице.

Када су захтеви и предлози упућени Савету месне заједнице, Савет месне заједнице је дужан да их у року од 60 дана од одржавања збора грађана размотри и да о њима заузме став, односно донесе одговарајућу одлуку или меру и да о томе обавести грађане.

XI ОБАВЉАЊЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧКИХ ПОСЛОВА

Обављање административно-техничких и финансијско-материјалних послова
Члан 40.

Градске управе пружају помоћ месној заједници у обављању административно-техничких и финансијско-материјалних послова.

Запослени у месној заједници
Члан 41.

            Административно – техничке послове односно послове секретара месне заједнице, у једној или више месних заједница, обавља радник градске управе, распоређен на обављању послова у канцеларији градске управе.

Секретар прима и заводи пошту и представке, захтеве, предлоге и дописе грађана или организација и чува документацију у архиви месне заједнице.

            Секретар задужује печат месне заједнице.

XII АКТИ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Члан 42.

            У оквиру закона, статута Града, одлуке о оснивању и овог Статута, Месна заједница самостално доноси одлуке и друге акте којима уређује питања из своје надлежности.

            Савет месне заједнице доноси: одлуку, решење, закључак, мишљење, препоруку, план и програм.

            Акте Савета месне заједнице потписује председник Савета месне заједнице, односно председавајући седницом на којој је акт донет.

XIII ДО­НО­ШЕ­ЊЕ И ПРО­МЕНА СТА­ТУ­ТА

Поступак за промену или доношење Статута
Члан 43

Пред­лог за до­но­ше­ње или про­ме­ну Ста­ту­та месне заједнице мо­же поднети најмање 5% грађана са бирачким правом на подручју месне заједнице, тре­ћи­на чланова Савета месне заједнице или збор грађана месне заједнице.

Пред­лог се под­но­си у пи­са­ном об­ли­ку са обра­зло­же­њем.

О пред­ло­гу из става 1. овог члана Савет месне заједнице од­лу­чу­је већином гласова од укуп­ног бро­ја чланова Савета месне заједнице.

Нацрт Статута месне заједнице, односно одлуке о промени Статута месне заједнице објављује се на огласној табли месне заједнице и на други погодан начин.

Рок за достављање примедби, сугестија или предлога Савету Месне заједнице је најмање 8 дана од дана објављивања на огласној табли месне заједнице.

Савет месне заједнице усва­ја Статут месне заједнице, односно одлуку о промени Ста­ту­та месне заједнице већином гла­со­ва од укуп­ног бро­ја чланова Савета месне заједнице.

            Статут, односно одлука о промени Статута ступа на снагу и примењује се након добијања сагласности Градског већа.

Објављивање статута и других општих аката
Члан 44.

            Статут и други општи акти Месне заједнице објављују се на огласној табли Месне заједнице, а могу се објављивати и на званичној интернет презентацији месне заједнице www.mzcarina.org.rs.

XIV ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Престанак важења
Члан 45.

            Даном ступања на снагу овог Статута престаје да важи Статут Месне заједнице «Царина» број 37/2005 од 06.04.2005 године.

Ступање на снагу
Члан 46.

            Овај Статут ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли Месне заједнице „Царина“.

Република Србија
Град Ужице
Месна заједница „Царина“
Број: 07/2020.
Датум: 24.01.2020. године

 

                                                                                                    САВЕТ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

                                                                                                            П р е д с е д н и к

                                                                                                ___________________________

                                                                                                            Светлана Савић