Притисните "Ентер" да прескочите садржај

Јавна набавка – Путна инфраструктура у МЗ Царина

0

17/07/2019

Градска управа за
инфраструктуру и развој
VIII Број 404-206/19
Датум: 16.07.2019. године

На основу члана 60. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама  (,,Сл.гласник РС“ 124/12, 14/15 и 68/15) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности VIII 404-206/19 од 16.07.2019. године, наручилац објављује:

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

у поступку јавне набавке мале вредности

  1. Подаци о наручиоцу:Град Ужице – Градска управа за инфраструктуру и развој, ул. Димитрија Туцовића бр. 52, Ужице,

Интернет адреса наручиоца: www.uzice.rs

Врста наручиоца: градска и општинска управа

  • Предмет јавне набавке: Путна инфраструктура у МЗ Царина

    Назив и ознака из општег речника набавке: радови на путевима – 45233140-2.

  • Природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова: радови на путној инфраструктури у МЗ Царина и то: А. Крак ул. Радована Драговића ( Ђуровићи ), Б. Крак ул. Радована Драговића( од бр.30-34), В.Крак ул. Радована Драговића ( ка кући Ракић Миломира и Вистаћ Зорана ), Г. Крак ул. Жупана Брајана ( Гороњићи ), Д. Крак ул. Војвођанска ( ка Мандићима ), Ђ. Крак ул. М.Радовића ( ка Челиковићима ), Е. Крак ул. Војвођанска ( код. бр.87) и Ж. Крак ул. Николе Тесле ( код бр. 30 ); обим радова: дефинисан предмером, место извођења радова: МЗ Царина.
  • Право учешћа у поступку имају сва правна и физичка лица која испуњавају обавезне и додатне услове предвиђене чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама који су ближе одређени конкурсном документацијом.
  • Понуђачи су обавезни да уз понуду доставе доказе о испуњености услова за учешће у складу са чланом 77. Закона о јавним набавкама и условима из конкурсне документације.
  • Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена.
  • Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је конкурсна документација доступна:

Конкурсна документација је доступна на Порталу јавних набавки и интернет страници.

Иста се може преузети са Портала управе за јавне набавке www.portal.ujn.gov.rs  или са сајта наручиоца – www.uzice.rs

  • Начин подношења понуда и рок: Понуде се припремају и подносе у складу са позивом и конкурсном документацијом наручиоца.

Понуде се достављају непосредно или путем поште у затвореној коверти  на адресу: Градска управа Града Ужица, Димитрија Туцовића бр. 52, 31000 Ужице уз напомену «Понуда за јавну набавку број VIII 404-206/19 Путна инфраструктура у МЗ Царина – НЕ ОТВАРАТИ.

На полеђини коверте навести назив, седиште, телефон и име особе за контакт.

Понуђач може поднети само једну понуду. Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити може да учествује у више заједничких понуда.

Рок за достављање понуда: 26.07.2019. године до 11:00 часова, без обзира на начин достављања.

Понуде које стигну после наведеног рока сматраће се неблаговременим. Неблаговремене понуде се неће отварати и по окончању поступка отварања биће враћене понуђачу уз повратницу, са назнаком да је иста поднета неблаговремено.

  • Понуда са варијантама није дозвољена.
  • Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда спровешће се 26.07.2019. године у 12:00 часова од стране Комисије за јавну набавку, у просторијама Градске управе града Ужица у Малој сали.
  • Услови за учествовање представника понуђача у поступку отварања понуда: Представници понуђача дужни су да пре почетка јавног отварања понуда предају Комисији за јавну набавку писмено овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда, које је заведено код понуђача, оверено печатом и потписано од стране одговорног  лица понуђача.
  • Рок за доношење одлуке о додели уговора: 10 дана од дана јавног отварања понуда и одлука ће бити објављена на Порталу управе и сајту наручиоца у року од 3 дана од дана доношења.

    Оставите одговор

    Ваша адреса е-поште неће бити објављена.