Притисните "Ентер" да прескочите садржај

Записник са IX седнице Савета Mесне заједнице „Царина“

0

 

Седница је заказана за среду 17.06.2015 године, са почетком у 18:00 часова у сали Месне заједнице “Царина”. Чланови Савета су материјал за седницу добили благовремено поштанским путем.

Седници присуствују: Председница Савета Светлана Савић, заменик Председника Савета Бралушић Марјан и чланови Савета: Миловић Миливоје, Илић Слободан, Драган Вукашиновић, Јокић Владица и Николић Љубан. Изостанак са седнице су оправдали: Марија Ковачевић (јака прехлада), Симовић Бранко (службено одсутан), Јанковић Сања, Ђурић Петар и Јечменица Драгана.

Седници присуствују и грађани из улица Олге Ђуровић, Ерске и Колубарске. Седницу је у 18:00 часова отворила Председница Савета, поздравила присутне чланове Савета и грађане, констатовала да постоји кворум за пуноважно одлучивање и предложила следећи:

 

ДНЕВНИ РЕД:

 1. Усвајање записника са претходне седнице Савета Месне заједнице.

 2. Доношење Одлуке о усмеравању средстава из удруживања за 2015 годину:

  (Предлози за које су стигли предмери и предрачуни радова и у којима је до данас, по тврдњама грађана обезбеђено обавезно учешће у финансирању. Укупна вредност планираних инвестиција М.З. “Царина” у текућој години износи 1.150.000,оо динара), утрошено за асфалтирање два крака Колубарске улице 715.680,оо динара (грађани учествују 33%), преостаје за удруживање 434.420,оо динара.-Изградња потпорног зида у Војвођанској улици број:118. Оријентациона вредност набавке и транспорта 13м3 бетона износи око 130.000,оо динара. Грађани о свом трошку изводе армирачко-бетонске радове.

  -Изградња потпорног зида у Ратарској улици број: 37. Оријентациона вредност набавке и транспорта 10м3 бетона износи око 95.000,оо динара. Грађани о свом трошку изводе армирачко-бетонске радове.

  -Изградња бетонског ригола у Царинској улици, код броја: 42. Оријентациона вредност набавке и транспорта 4м3 бетона износи око 38.000,оо динара. Грађани о свом трошку изводе армирачко-бетонске радове.

  -Изградња потпорног зида у улици Краља Милутина 12. Оријентациона вредност набавке и транспорта 5м3 бетона је око 45.000,оо динара. Грађани о свом трошку изводе армирачко-бетонске радове.

  -Изградња потпорног зида у улици Олге Ђуровић 89/1. Оријентациона вредност набавке и транспорта 12м3 бетона износи око 110.000,оо динара. Грађани о свом трошку изводе армирачко-бетонске радове.

 3. Доношење Одлуке о одустајању од изградње крака улице Олге Ђуровић, у вези извођења радова на асфалтирању улице у дужини од 60 метара. (Разлог одустајање једног броја уговарача од изградње и финансијски услови.)

  На основу проведеног тендера ЈП “Дирекција за изградњу” закључени су уговори о финансирању два крака Колубарске улице и крака улице Олге Ђуровић. Укупна вредност инвестиције износи 922.080,оо динара. Обавезе Месне заједнице за изградњу крака улице Олге Ђуровић износе 206.400,оо динара) грађани учествују у изградњи са 33% укупних средстава.

 4. Текућа питања

Председница Савета је дневни ред изнела на одлучивање и он је без допуна једногласно усвојен.

Потом се прешло на рад и одлучивање по тачкама дневног реда:

 По првој тачки дневног реда: Усвајање записника са претходне седнице Савета Месне заједнице. Није било дискутаната, записник је изнет на одлучивање и једногласно је усвојен.

 По другој тачки дневног реда: Доношење Одлуке о усмеравању средстава из удруживања за 2015 годину:

(Предлози за које су стигли предмери и предрачуни радова и у којима је до данас, по тврдњама грађана обезбеђено обавезно учешће у финансирању.

Укупна вредност планираних инвестиција М.З. “Царина” у текућој години износи 1.150.000,оо динара), утрошено за асфалтирање два крака Колубарске улице 715.680,оо динара (грађани учествују 33%), преостаје за удруживање 434.420,оо динара.

Изградња потпорног зида у Војвођанској улици број:118. Оријентациона вредност набавке и транспорта 13м3 бетона износи око 130.000,оо динара. Грађани о свом трошку изводе армирачко-бетонске радове.

У дебати је учествовао заменик Председника Савета Марјан Бралушић који је истакао чињенице да је неопходно изградити потпорни зид у Војвођанској улици изнад некадашње фабрике “Кожа” и тиме спречити даље неконтролисано обрушавање земље. Савет је потом једногласно донео Одлуку да се средства у износу од 130.000,оо динара усмере за набавку и транспорт 13 м3 бетона уз услов да грађани о свом трошку и уз надзор Дирекције обаве све потребне радове.

 -Изградња потпорног зида у Ратарској улици број: 37. Оријентациона вредност набавке и транспорта 10м3 бетона износи око 95.000,оо динара. Грађани о свом трошку изводе армирачко-бетонске радове.

Као и у претходном случају, ценећи оправдане захтеве подносиоца захтева, Савет је донео једногласну Одлуку да се средства у износу од 95.000,оо динара усмере за набавку и транспорт 10 м3 бетона за изградњу потпорног зида у Ратарској улици број: 17. Уз услов да грађани о свом трошку и уз надзор Дирекције обаве све потребне радове.

 -Изградња бетонског ригола у Царинској улици, код броја: 42. Оријентациона вредност набавке и транспорта 4м3 бетона износи око 38.000,оо динара.

Ценећи чињеницу да се изградњом поменутог ригола, спречава изливање атмосферских вода на породичне куће са доње стране коловоза у Царинској улици, Савет је једногласно донео Одлуку да се средства у износу од 38.000,оо динара определе за набавку и транспорт 4м3 бетона уз услов да грађани о свом трошку и уз стручан надзор Дирекције обаве све радове.

 -Изградња потпорног зида у улици Краља Милутина 12. Оријентациона вредност набавке и транспорта 5м3 бетона је око 45.000,оо динара. Грађани о свом трошку изводе армирачко-бетонске радове. Ценећи чињеницу да би се обрушавањем поменутог зида угрозило одвијање јавног саобраћаја у делу улице Краља Милутина, Савет је једногласно донео одлуку да се средства у износу од 45.000,оо динара усмере за набавку и транспорт 5м3 бетона уз услов да грађани о свом трошку и уз надзор Дирекције обаве све потребне радове.

 -Изградња потпорног зида у улици Олге Ђуровић 89/1. Оријентациона вредност набавке и транспорта 12м3 бетона износи око 110.000,оо динара. Грађани о свом трошку изводе армирачко-бетонске радове. Ценећи наводе из предрачуна Дирекције да је приоритет изградња овог потпорног зида због урушавања коловоза, као и изјаву подносиоца захтева. Савет је једногласно одлучио да се средства у износу од 110.000,оо динара определе за набавку и транспорт 12м3 бетона уз услов да грађани о свом трошку и уз надзор Дирекције обаве све потребне радове.

 По завршетку друге тачке дневног реда, прешло се на рад и одлучивање по трећој тачки дневног реда:

Доношење Одлуке о одустајању од изградње крака улице Олге Ђуровић, у вези извођења радова на асфалтирању улице у дужини од 60 метара. (Разлог одустајање једног броја уговарача од изградње и финансијски услови.)

На основу проведеног тендера ЈП “Дирекција за изградњу” закључени су уговори о финансирању два крака Колубарске улице и крака улице Олге Ђуровић. Укупна вредност инвестиције износи 922.080,оо динара. Обавезе Месне заједнице за изградњу крака улице Олге Ђуровић износе 206.400,оо динара) грађани учествују у изградњи са 33% укупних средстава.

Савет Месне заједнице је констатовао чињеницу да се грађани нису јасно и писано изјаснили да ће учествовати у изградњи како им је уз закључивање појединачних уговора предочено.

С тим у вези Савет Месне заједнице је једногласно донео Одлуку да се средства у износу о 206.400,оо динара преусмере на друге инвестиције из удруживања у току 2015 године, као и да се наручилац и извођач радова обавесте да су грађани из крака улице Олге Ђуровић одустали од радова на асфалтирању.

Према закљученим уговорима за изградњу и асфалтирање два крака Колубарске улице, укупне обавезе Месне заједнице износе 715.680,оо динара (грађани учествују 33%) а за удруживање у 2015 години, преостаје 434.420,оо динара.

Према донетим Одлукама на текућој седници за изградњу потпорних зидова у Војвођанској, Ратарској, Краља Милутина и улици Олге Ђуровић и ригола у Царинској улици утрошено је још 418.000,оо динара, тако да за удруживање преостаје још укупно 16.420,оо динара.

На крају се прешло на рад и одлучивање по последњој тачки дневног реда: Текућа питања.

По овој тачки дневног реда прво су се за реч јавили грађани из горњег дела улице Олге Ђуровић (десет домаћинстава) са захтевом да им се помогне у решавању проблема са прекидом у напајању водом из приватног водовода који датира од пре три године и изградње пута “Дабића чесма-Мала Превија”. Обзиром да је поменути путни правац је рађен из средстава НИП-а и да су грађани проблем пријавили тек годину и по дана по завршетку пута, закључак Савета је да се у контакту са ЈП Дирекција за изградњу и ЈКП “Водовод” пронађе начин да се грађанима помогне и ако се ради о приватном водоводу.

Потом је Председница Савета информисала присутне о проведеним активностима на изградњи комуналне инфраструктуре у текућој години, што су чланови Савета примили као информацију о којој није било изјашњавања.

 

Седница Савета је завршена у 19:45 часова.

 

Записник водио

Секретар Месне заједнице “Царина”

Драган Басуровић

 Записник са IX седнице Савета Месне заједнице „Царина“, одржане 17.06.2015. године можете погледати овде.

  Оставите одговор

  Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *