Притисните "Ентер" да прескочите садржај

Записник са V седнице Савета месне заједнице “Царина”

0

Седница је заказана за среду 09.04.2014 године, са почетком у 18:00 часова у сали Месне заједнице “Царина”.

Чланови Савета су материјал за седницу добили благовремено, поштанским путем.

Седници присуствују Председница Савета Месне заједнице “Царина” Савић Светлана, Заменик Председника Савета Бралушић Марјан и чланови Савета: Миловић Миливоје,  Ковачевић Марија, Николић Љубан, Илић Слободан, Јокић Владица, Симовић Бранко и Драган Вукашиновић.

Свој изостанак са седнице су оправдали  чланови Савета Јанковић Сања, Петар Ђурић и Драгана Јечменица који су службено одсутни и Јањић Снежана због здравствених проблема.

Седници по позиву присуствују и грађани из улица Олге Ђуровић и Жеља Ђурића.

V Седница

V Седница

Седницу је у 18:05 часова отворила Председница Савета Савић Светлана, констатовала да постоји кворум за пуноважно одлучивање, поздравила присутне и преложила следећи:

 ДНЕВНИ РЕД:

 1.     Усвајање записника са претходне седнице Савета Месне заједнице.

2.     Доношење Одлуке о усмеравању средстава из удруживања за 2014 годину:

(Предлози за које су стигли предмери и предрачуни радова и у којима је до данас, по тврдњама грађана обезбеђено обавезно учешће у финансирању)

-Асфалтирање 45 метара улице Жеља Ђурића, предрачунска вредност радова износи 260.000,оо динара, а обавезе грађана учесника у изградњи 130.000,оо динара.

-Асфалтирање 25 метара горњег дела улице Олге Ђуровић и спајање са путем за депонију «Дубоко», предрачунска вредност радова износи 200.000,оо динара, грађани учествују у изградњи са 33% укупних трошкова и о свом трошку праве испуст за регулацију атмосферских вода.

-Измена одлуке о Асфалтирању крака улице Арсенија Чарнојевића (Пузовићи). По новом предрачуну радова укупне обавезе Месне заједнице су умањене и сада износе 216.000,оо динара. Обавезе грађана износе 110.000,оо динара.

-Измена одлуке о Асфалтирању горњег крака Ерске улице. По новом предрачуну радова укупне обавезе Месне заједнице су умањене и сада износе 150.000,оо динара. Обавезе грађана износе 75.000,оо динара.

3. Доношење Одлуке Савета у вези иницијативе грађана и предлога Дирекције за изградњу у вези одвијања јавног саобраћаја у улици Жеља Ђурића.

4. Доношење Одлуке о оснивању фонда за сакупљање средстава у циљу уређења и изградње лапидаријума на “Белом гробљу” (Заједно са Градом Ужицем, Народним музејом и Првом основном школом Краљ Петар II Карађорђевић).

5. Договор око прославе славе Месне заједнице «Светог Марка» 08.05.2013.

-Договор око пресељења просторија Месне заједнице.

6.Текућа питања

На предлог Председнице Савета, дневни ред је изнет на одлучивање и он је једногласно усвојен.

Потом је Председница Савета информисала присутне о проведеним активностима у времену између две седнице Савета, а  затим имајући у виду чињеницу да седници присуствује професор у пензији Милорад Искрин публициста и хроничар старог Ужица, прешло на рад по четвртој тачки дневног реда: Доношење Одлуке о оснивању фонда за сакупљање средстава у циљу уређења и изградње лапидаријума на “Белом гробљу” (Заједно са Градом Ужицем, Народним музејом и Првом основном школом Краљ ПетарII Карађорђевић).

Осврћући се на реализовану иницијативу Савета Месне заједнице, Српске православне цркве и Народног музеја да се на “Белом гробљу” одржи парастос, као и да се грађани из околног насеља упознају са историјом Ужичког гробља и плановима за изградњу лапидаријума за смештај преосталих споменика. Професор Искрин је похваљујући иницијативу у најкраћем известио присутне о историји “Царине” и самог “Белог гробља” при чему је истакао да је “Бело гробље” основано 1837. године, као српско гробље у српском делу вароши и да су на њему поред осталих сахрањени и Илија Наранџић (трговац и највећи Ужички добротвор, који је приложио 6.000 дуката за изградњу прве основне школе), Вук Курлага (вођа буне против Турака),  Лука Митровић (чувени кафеџија и директор прве болнице у Ужицу, која је такође била на “Царини”), кћер Војводе Демира и многи други.

На самом гробљу је преостало 11 надгробних споменика, у порту Цркве Светог Марка је пребачено пет, а у депоима Народног музеја се такође налази један број споменика са “Белог гробља”.

Идеја Народног музеја и професора Искрина је да се на “Белом гробљу” изгради меморијални парковски простор са лапидаријумом у који ће бити смештени сви преостали споменици, у славу, помен и на сећање нашим прецима који су за овај град у најтежим временима Турске окупације учинили много.

У истом правцу Народни музеј Ужице је урадио пројекат лапидаријума, а према ГУП  цело “Бело гробље” представља зелену површину, па нема сметњи за изградњу поменутог меморијалног парковског простора са лапидаријумом.

Из свега изнетог, а обзиром на исказан интерес грађана да дају прилоге за изградњу лапидаријума на будућем меморијалном парковском простору.

 Савет Месне заједнице је једногласно донео одлуку да се упути иницијатива Градском већу Ужице у циљу оснивања фонда за очување споменика на “Белом гробљу” у чији одбор би ушли представници града, Месне заједнице «Царина», Народног музеја, Српске православне цркве-Ужице и Основне школе «Краљ Петар II Карађорђевић».

По завршетку четврте тачке дневног реда, прешло се на рад и одлучивање по првој тачки дневног реда: Усвајање записника са претходне седнице Савета Месне заједнице.

Обзиром да су сви чланови Савета Записник добили у материјалу за седницу и да су са истим упознати, није било дебате и записник је једногласно усвојен.

Одмах затим прешло се на рад и одлучивање по другој тачки дневног реда: Доношење Одлуке о усмеравању средстава из удруживања за 2014 годину:

(Предлози за које су стигли предмери и предрачуни радова и у којима је до данас, по тврдњама грађана обезбеђено обавезно учешће у финансирању)

-Асфалтирање 45 метара улице Жеља Ђурића, предрачунска вредност радова износи 260.000,оо динара, а обавезе грађана учесника у изградњи 130.000,оо динара.

Обзиром на чињеницу да су се грађани на самој седници изјаснили око свог учешћа у изградњи и да су решили имовинско-правне односе у погледу изградње. Савет Месне заједнице је донео једногласну одлуку да се средства из удруживања за текућу годину у износу од 260.000,оо динара определе за асфалтирање 45 метара улице Жеље Ђурића (горњи део) уз услов да грађани учествују у изградњи у износу од 130.000,оо динара.

-Асфалтирање 25 метара горњег дела улице Олге Ђуровић и спајање са путем за депонију «Дубоко», предрачунска вредност радова износи 200.000,оо динара, грађани учествују у изградњи са 33% укупних трошкова и о свом трошку праве испуст за регулацију атмосферских вода.

Обзиром да су се као у претходном случају грађани на самој седници изјаснили око свог учешћа и изградњи пропуста за одвод атмосферских вода. Савет Месне заједнице је донео једногласну одлуку да се средства из удруживања за текућу годину у износу од 200.000,оо динара определе за асфалтирање краја улице Олге Ђуровић (горњи део) и њеног спајања са путем за депонију Дубоко.

-Измена одлуке о Асфалтирању крака улице Арсенија Чарнојевића (Пузовићи). По новом предрачуну радова укупне обавезе Месне заједнице су умањене и сада износе 216.000,оо динара. Обавезе грађана износе 110.000,оо динара.

Пошто је Председница Савета известила присутне чланове Савета да је у разговору са надлежним у ЈП Дирекција за изградњу добила информацију да су према актуелним предмерима и предрачунима радова у међувремену умањене цене извођења радова за асфалтирање крака улице Арсенија Чарнојевића и Ерске, као и да је Дирекција у потпуности преузела изградњу и финансирање пута од краја Војвођанске улице до М.З. «Буар», изградњу јавне расвете преко «Мариног брега» и поправку степеништа у улици Олге Ђуровић. Па је с тим у вези у складу са изнетим неопходно изменити већ донете одлуке о удруживању средстава за текућу годину.

По излагању Председнице Савета, предлог је изнет на одлучивање и Савет Месне заједнице је донео једногласну одлуку да се измени претходна одлука Савета о финансирању асфалтирања крака улице Арсенија Чарнојевића (Пузовићи) и да се донесе нова одлука, по којој Месна заједница за ову инвестицију издваја 216.000,оо динара, од средстава удруживања за текућу годину, а грађани учесници у изградњи 110.000,оо динара.

-Измена одлуке о Асфалтирању горњег крака Ерске улице. По новом предрачуну радова укупне обавезе Месне заједнице су умањене и сада износе 150.000,оо динара. Обавезе грађана износе 75.000,оо динара.

Као и у претходном случају Савет Месне заједнице је донео једногласну одлуку да се измени претходна одлука Савета у финансирању крака Ерске улице (Бујићи) и да се донесе нова одлука по којој Месна заједница за ову инвестицију издваја 150.000,оо динара из средстава удруживања за текућу годину, а грађани учесници у изградњи 75.000,оо динара.

По завршетку друге тачке дневног реда, прешло се на рад и одлучивање по трећој тачки дневног реда: Доношење Одлуке Савета у вези иницијативе грађана и предлога Дирекције за изградњу у вези одвијања јавног саобраћаја у улици Жеља Ђурића.

Пошто су чланови Савета у материјалу за седницу, добили одговор на захтев грађана од ЈП «Дирекција за изградњу» са предлогом за промену режима саобраћаја у делу улице Жеља Ђурића са двосмерног на једносмерни, што је и у складу са захтевом грађана.

У дебату се укључио представник грађана из улице Жеља Ђурића, Филиповић који је истакао низ проблема у вези са одвијањем јавног саобраћаја у улици Жеља Ђурића (не правилно паркирање возила, коловоз препун ударних рупа, проблем са радом техничких прегледа мот. возила и сл.)

С тим у вези Савет Месне заједнице је донео једногласну одлуку да се упути иницијатива Градском већу- савету за саобраћај да се промени режим саобраћаја у складу са мишљењем Дирекције и сагласношћу грађана у делу улице Жеља Ђурића, са двосмерног на једносмерни. Као и да се изврши поправка ударних рупа на коловозу у улици Жеља Ђурића.

По завршетку дебате и одлуке Савета, прешло се на рад по следећој тачки дневног реда:

-Договор око прославе славе Месне заједнице «Светог Марка» 08.05.2013.

-Договор око пресељења просторија Месне заједнице.

На предлог Председнице Савета секретар Месне заједнице је обавестио присутне о прослави славе Месне заједнице «Светог Марка» 08.05.2014. организацији и обезбеђењу средстава. Договорено је да као и претходних година слава буде скромно обележена уз коктел, културно-уметнички програм и спортска догађања.

          На предлог члана Савета Миловић Миливоја, Савет Месне заједнице је једногласно донео одлуку да се упути захтев Градском већу да се буџетска средства у износу од 20.000,оо динара, према финансијском плану Месне заједнице определе за набавку намирница и организацију прославе Светог Марка.

Председница Савета, је потом информисала присутне да је започет процес реституције и враћања одузете имовине породице Стојић у чијим се национализованим просторијама налазе и просторије Месне заједнице.

С тим у вези одржан је састанак са Градоначелником и начелником градске управе у вези обезбеђења нових просторија за потребе Месне заједнице.

На наведеном састанку, одлучено је да се просторије Месне заједнице преместе у Градски базен.

Међутим комисија у саставу Видоје Љубојевић шеф одељења Месних заједница, Бралушић Марјан заменик Председника М.З. “Царина” и секретар Месне заједнице је обавила разговор са управником базена, прегледала понуђене просторије и утврдила да су осим једне просторије површине 10-15 м2 и ресторана површине 800 м2. све друге просторије резервисане или заузете.

Понуђена просторија површине 10-15м2 заједно са санитарним чвором није довољно велика за одржавање састанака Савета Месне заједнице, смештај архиве, и основног инвентара па је закључак комисије да није адекватна, а смештај у огроман простор будућег ресторана није ни  разматран.

Закључак комисије је да се на подручју Месне заједнице у најкраћем року, пронађе други адекватан простор у некој од јавних установа о чему ће се обавити разговор и тражити помоћ од градског руководства. Активности по овом питању су у току.

На крају седнице прешло се на рад и одлучивање по последњој тачки дневног реда: Текућа питања.

По овој тачки дневног реда за реч се јавио Бранко Симовић, који је изразио не задовољство радом саобраћајне полиције и одржаним састанком у вези  решавања проблема одвијања јавног саобраћаја и неовлашћеног паркирања у Ерској улици.

Председница Савета је предложила да се одржи Збор грађана Ерске улице и надлежних из Саобраћајне полиције на коме ће се коначно постићи договор око неопходних активности у циљу безбедног одвијања саобраћаја у Ерској улици. Чланови Савета су  једногласно подржали предлог.

Миловић Миливоје је поновно затражио да се предузму мере на насипању родном земљом и озелењавању простора поред пешачке стазе која води у Медицинску школу.

Миловић је изразио незадовољство што није ништа предузето на уклањању отпада и уређењу запуштеног простора у власништву породице Јанковић у Немањиној улици.

Пошто се ради о парцели у приватном власништву више лица и пошто је неопходна сагласност свих власника, договорено је да чланови Савета Миловић Миливоје и Јокић Владица уз помоћ секретара Месне заједнице посете породицу Јанковић и покушају да добију дозволу за уређење запуштеног простора од свих власника наведене парцеле.

Илић Слободан је изнео проблем са запушењем кишне канализације у делу улице Олге Ђуровић (породична кућа Симић) и затражио је хитно решавање проблема. А Љубан Николић је изразио незадовољство што ЈП Дирекција за изградњу још увек није одговорила на допис Месне заједнице у вези уређења и оспособљавања «Пантовића чесме» у улици Лазовина.

Записник са V седнице Савета Месне заједнице „Царина“, одржане 09.04.2014. године можете погледати овде.

    Оставите одговор

    Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *