Притисните "Ентер" да прескочите садржај

Записник са VI седнице Савета Mесне заједнице „Царина“

0

Седница је заказана за среду 18.06.2014 године, са почетком у 18:00 часова у сали Месне заједнице «Царина.
Чланови Савета су материјал за седницу добили благовремено, поштанским путем.
Седници присуствују Председница Савета Месне заједнице «Царина» Савић Светлана, Заменик Председника Савета Бралушић Марјан и чланови Савета: Миловић Миливоје, Ковачевић Марија, Јанковић Сања, Илић Слободан, Драгана Јечменица, Симовић Бранко и Драган Вукашиновић.
Свој изостанак са седнице су оправдали чланови Савета Јокић Владица (здравствени проблеми), Николић Љубан (обавезе на послу), Петар Ђурић и Снежана Јањић, службено одсутни. Седници присуствује и Богдан Алексић из Ерске улице.
Седницу је у 18:00 часова отворила Председница Савета Савић Светлана, констатовала да постоји кворум за пуноважно одлучивање, поздравила присутне и преложила следећи:

ДНЕВНИ РЕД:

1. Усвајање записника са претходне седнице Савета Месне заједнице.
2. Доношење Одлуке о усмеравању средстава из удруживања за 2014 годину:
-За набавку и транспорт 25м3 бетона за изградњу целог потпорног зида у Косанчићевој улици број 22. У износу од 212.000,оо динара или
за набавку и транспорт 8,5м3 бетона за санацију истог зида у износу од 72.000,оо динара. Грађани о свом трошку изводе све армирачко-бетонске радове.
-За набавку и транспорт 16 м3 бетона за изградњу потпорног зида у Колубарској улици број 43. У укупном износу од 144.000,оо динара. Грађани о свом трошку изводе све армирачко-бетонске радове.
-За набавку и транспорт 70 м3 јаловине у износу од 45.000,оо динара за изградњу макадама у краку улице Жупана Брајана (Гороњићи).
Грађани су у обавези да о свом трошку изведу планирање и ваљање јаловине.
-За набавку и транспорт 130 м3 јаловине у износу од 85.000,оо динара за изградњу макадама у горњем краку улице Жупана Брајана (Татинац), горњем краку Војвођанске улице (Папићи) и за спајање улице Олге Ђуровић са путем за градску депонију «Дубоко» (опционо и у колико се улица у дужини од 25 метара не асфалтира како је предвиђено). Обавезе грађана су планирање и ваљање јаловине.
3. Извештај о насталој штети на подручју Месне заједнице «Царина» од обилних падавина и поплава у претходном месецу.
4.Текућа питања

На предлог Председнице Савета, дневни ред је изнет на одлучивање и он је једногласно усвојен.
Потом је Председница Савета информисала присутне о проведеним активностима у времену између две седнице Савета а затим се прешло на рад и одлучивање по првој тачки дневног реда: Усвајање записника са претходне седнице Савета Месне заједнице.
Обзиром да су сви чланови Савета записник добили у материјалу за седницу и да су са истим упознати, није било дебате и записник је једногласно усвојен.
По овој тачки дневног реда за реч се јавио члан Савета Миловић Миливоје који је информисао Савет да је у складу са закључком са претходне седнице, посетио породицу Јанковић у вези рашчишћавања обраслог растиња и шута са земљишта у њиховом поседу као и да је од истих лепо примљен. Да је потом предложио да Месна заједница изврши уређење запуштеног простора и да су чланови породице Јанковић саопштили да претходно морају да се консултују са осталим наследницима и да ће му на изнети иницијативу одговорити за седам дана. По протеку рока члан Савета Миловић Миливоје је поново посетио породицу Јанковић и они су му саопштили да се два наследника противе уласку у посед у циљу уређења простора све док не реше судски спор са Дирекцијом за изградњу, која им је по њиховом мишљењу без икакве надокнаде узурпирала део земљишта.
По завршетку излагања, а обзиром да су у међувремену гране и обрасло растиње са земљишта у власништву породице Јанковић изашле на тротоар у Немањиној и Ерској улици и да самим тим ометају одвијање јавног саобраћаја и пролаз пешака, одлучено је да се упути допис Комуналној инспекцији да у овом случају интервенише и наложи власницима да уклоне поменуто грање и растиње.
Миловић је у даљем излагању истакао да је неопходно да Месна заједница упути допис Председнику Основног суда, са молбом и у циљу ажурирања судског процеса између породице Јанковић и Дирекције за изградњу, што је у највећем интересу за грађане Месне заједнице.
По завршетку прве, прешло се на рад и одлучивање по другој тачки дневног реда: Доношење Одлуке о усмеравању средстава из удруживања за 2014 годину:
(Предлози за које су стигли предмери и предрачуни радова и у којима је до данас, по тврдњама грађана обезбеђено обавезно учешће у финансирању)
-За набавку и транспорт 25м3 бетона за изградњу целог потпорног зида у Косанчићевој улици број 22. У износу од 212.000,оо динара или
за набавку и транспорт 8,5мбетона за санацију истог зида у износу од 72.000,оо динара. Грађани о свом трошку изводе све армирачко-бетонске радове.
Председница Савета је у уводној речи објаснила члановима Савета локацију потпорног зида, оштећења на истом и дала им на увид фотографије.
Обзиром да је потпорни зид видно оштећен и у рушљивом стању и као такав прети да се уруши на коловоз Косанчићеве улице и изазове штету. Чланови Савета су без дебате једногласно донели Одлуку да се средства у износу од 72.000,оо динара из удруживања за текућу годину усмере за набавку и транспорт 8,5 м3 бетона за санацију потпорног зида у Косанчићевој улици 22. Уз услов да грађани о свом трошку и уз надзор Дирекције изврше све потребне радове на санацији потпорног зида.
-За набавку и транспорт 16 м3 бетона за изградњу потпорног зида у Колубарској улици број 43. У укупном износу од 144.000,оо динара. Грађани о свом трошку изводе све армирачко-бетонске радове.
Обзиром да се поменути потпорни зид налази са доње стране коловоза, став Савета Месне заједнице је да Дирекција за изградњу у потпуности финансира поменуту инвестицију у колико процени да је то неопходно са становишта стабилности пута, како је и написано у упућеном захтеву Дирекцији.
-За набавку и транспорт 70 м3 јаловине у износу од 45.000,оо динара за изградњу макадама у краку улице Жупана Брајана (Гороњићи). Грађани су у обавези да о свом трошку изведу планирање и ваљање јаловине.
Ценећи потребу грађана и њихову исказану вољу да о свом трошку изврше планирање и ваљање јаловине, Савет Месне заједнице је једногласно донео Одлуку да се средства у износу од 45.000,оо динара из удруживања за текућу годину усмере за набавку и транспорт 70 м3 јаловине за изградњу макадама у краку улице Жупана Брајана-Гороњићи.
-За набавку и транспорт 130 м3 јаловине у износу од 85.000,оо динара за изградњу макадама у горњем краку улице Жупана Брајана (Татинац), горњем краку Војвођанске улице (Папићи) и за спајање улице Олге Ђуровић са путем за градску депонију «Дубоко» (опционо и у колико се улица у дужини од 25 метара не асфалтира како је предвиђено). Обавезе грађана су планирање и ваљање јаловине.
Као и у претходном случају, пре свега ценећи исказану потребу грађана и њихову вољу да о свом трошку изврше планирање и ваљање јаловине и неопходност изградње пута, Савет Месне заједнице је једногласно донео Одлуку да се средства у износу од 85.000,оо динара из удруживања за текућу годину усмере за набавку и транспорт 130 м3 јаловине за изградњу макадама у делу Војвођанске улице (Папићи), делу улице Жупана Брајана (горњи део-Татинац) и делу улице Олге Ђуровић до спајања са путем за градску депонију (Л-25м).
По завршетку дебате, Председница Савета је предложила присутним члановима Савета да се ова тачка дневног реда допуни са доношењем Одлука по два предмера и предрачуна радова и једним захтевом, који су стигли у периоду између заказивања и одржавања седнице. Присутни чланови Савета су прихватили предлог па се потом прешло на рад и одлучивање.
1. Доношење Одлуке Савета о усмеравању средстава из удруживања за набавку и транспорт 26 м3 бетона, у износу од 207.480,оо динара за изградњу потпорног зида у улици Алексе Поповића број: 3. Грађани о свом трошку изводе армирачко-бетонске радове.
Заменик Председника Савета Бралушић Марјан је у најкраћем обавестио присутне о чињеницама везаним за поменути потпорни зид уз који се појавило и клизиште и пружио на увид фотографију снимљену на лицу места. Пошто се ради о значајним средствима а постоји могућност да и Дирекција директно помогне у финансирању Бралушић је предложио да Савет одобри половину неопходних средстава за изградњу, а у случају да се укаже потреба другу половину средстава одобри наредне године.
По излагању Бралушић Марјана, Савет Месне заједнице «Царина» је једногласно донео Одлуку да се средства у износу од 100.000,оо динара определе за набавку и транспорт бетона за изградњу потпорног зида и санацију клизишта у улици Алексе Поповића број 3.  Уз услов да грађани о свом трошку изведу све армирачко бетонске радове.
2. Доношење Одлуке Савета о усмеравању средстава из удруживања у износу од 850.000,оо динара за изградњу и асфалтирање горњег дела улице Радована Драговића (Ђуровићи) у дужини од 140 метара.
Имајући у виду чињеницу да је Савет Месне заједнице «Царина» већ расподелио сва средства намењена за изградњу и асфалтирање путева у текућој години, и да је за удруживање са грађанима пре ове седнице преостало 500.000 динара. Савет Месне заједнице је донео закључак да се због недостатка средстава у текућој години, о поменутој инвестицији расправља наредне године.
На крају, на захтев Ивана Стакића и иницијативу Савета родитеља деце која похађају предшколску установу у просторијама Медицинске школе, а имајући у виду чињеницу да деца из обданишта немају никакво игралиште.
Савет Месне заједнице «Царина» је једногласно донео Одлуку да се на потезу између градског базена и Медицинске школе из градског буџет-, средстава намењених удруживању са Месним заједницама приступи изградњи дечијег игралишта за децу предшколског узраста из обданишта у Медицинској школи.
По завршетку друге тачке дневног реда, прешло се на рад по трећој тачки дневног реда: Извештај о насталој штети на подручју Месне заједнице «Царина» од обилних падавина и поплава у претходном месецу.
Пошто су извештај чланови Савета добили у материјалу за седницу, о њему није расправљано већ је као информација без примедби једногласно прихваћен.
По последњој тачки дневног реда: Текућа питања.
За реч се јавило више дискутаната:
Илић Слободан је поново затражио да се изврши чишћење решетки за одвод атмосферских вода у Колубарској и улици Олге Ђуровић. Илић је изразио и велико не задовољство грађана из поменутих улица због чињенице да се само редовно пере мали део улице Олге Ђуровић (сам почетак). А да се горњи део улице Олге Ђуровић и Колубарска и поред више обраћања надлежним уопште не перу.
Јечменица Драгана је затражила да се предузму мере у циљу изградње спортског игралишта на потезу «Пантовића ливаде» јер на ширем простору, велики број деце нема никакву прилику ни услове да се бави спортским активностима.
Јечменица Драгана је такође затражила да се предузму мере у циљу регулације и уклањања великих количина атмосферске воде која се задржава на коловозу који поред градског базена води у Медицинску школу.
Ковачевић Марија је затражила да се на потезу од «Ракијског пијаца» па до Медицинске школе у улицама Николе Пашића и Немањиној поставе по бар две бетонске жардињере за бацање отпадака, јер на читавом простору Месне заједнице не постоји ни једна корпа ни жардињера за бацање отпадака.
Ковачевић Марија је такође затражила да се на више локација у Месној заједници поставе контејнери за отпад који може да се рециклира.
Одлучено је да се изнети захтеви чланова Савета доставе надлежним и да се по њима траже писани одговори.

Записник са VI седнице Савета Месне заједнице „Царина“, одржане 18.06.2014. године можете погледати овде.

    Оставите одговор

    Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *