Притисните "Ентер" да прескочите садржај

Записник са XIII седнице Савета Месне заједнице „Царина“

0

Седница је заказана за среду 01.03.2017 године, са почетком у 18:00 часова у сали Месне заједнице «Царина». Чланови Савета су материјал за седницу добили благовремено поштанским путем.

Седници присуствују: Председница Савета Светлана Савић, Заменик Председнице Савета Бралушић Марјан и чланови Савета: Миловић Миливоје, Илић Слободан, Николић Љубан, Марија Mијатовић, Сања Јанковић, Симовић Бранко, Вукашиновић Драган и Ђурић Петар.

Изостанак са седнице су оправдали: Јокић Владица (службено одсутан), Јечменица Драгана (неодложне приватне обавезе) и Јањић Снежана (службено одсутна).

Седници присуствују и грађани, Алексић Богдан из Ерске улице и Илић Драган, Председник Режијског одбора из горњег крака Колубарске улице.

 Седницу је у 18:00 часова отворила Председница Савета па потом поздравила присутне грађане и чланове Савета. Председница је потом констатовала да постоји кворум за пуноважно одлучивање и предложила следећи:

 ДНЕВНИ РЕД:

  1. Усвајање записника са претходне седнице Савета Месне заједнице.
  2. Доношење Одлуке о усмеравању средстава из удруживања за 2017 годину на основу приспелих захтева грађана:

Изградња и асфалтирање путева:

– Горњи крак улице Краља Милутина, дужина 100 метара, асфалт.

– Горњи крак улице Колубарске, дужина 100 метара, асфалт.

– Крак улице Жупана Брајана, дужина 40 метара, асфалт.

– Крак улице Краља Милутина (Ђукановићи) поправка риголе, камион јаловине.

(Грађани су решили имовинско-правне односе и постигли сагласност да учествују у изградњи у висини од 33% укупних трошкова).

Изградња јавне расвете:

-Доњи крак Колубарске улице, оријентациона цена око 500.000,оо динара. Грађани сагласни да учествују у изградњи у висини од 50%.

-Горњи крак Ерске улице (Бујићи), оријентациона цена око 264.000,оо динара. Грађани постигли сагласност да учествују у изградњи у висини од 50% укупних трошкова.

  1. Усвајање извештаја о материјално финансијском пословању за 2016.

4.Текућа питања.

Председница Савета је предложени дневни ред изнела на одлучивање и он је без допуна једногласно усвојен.

Потом се прешло на рад и одлучивање по тачкама дневног реда:

 

По првој тачки дневног редаУсвајање записника са претходне седнице Савета Месне заједнице. Обзиром на чињеницу да су записник са претходне седнице чланови Савета добили благовремено у материјалу за седницу није било дискутаната, записник је потом изнет на одлучивање и  одмах једногласно је усвојен.

 

По другој тачки дневног реда: Доношење Одлуке о усмеравању средстава из удруживања за 2017 годину:

Изградња и асфалтирање путева:

– Горњи крак улице Краља Милутина, дужина 100 метара, асфалт.

– Горњи крак улице Колубарске, дужина 100 метара, асфалт.

– Крак улице Жупана Брајана, дужина 40 метара, асфалт.

– Крак улице Краља Милутина (Ђукановићи) поправка риголе, камион јаловине.

Изградња јавне расвете:

-Доњи крак Колубарске улице, оријентациона цена око 500.000,оо динара. Грађани сагласни да учествују у изградњи у висини од 50%.

-Горњи крак Ерске улице (Бујићи), оријентациона цена око 264.000,оо динара.

Прва се за реч јавила Председница Савета Светлана Савић, која је присутним објаснила да је због сложене процедуре за расписивање тендера и избор извођача радова неопходно благовремено донети конкретне Одлуке о удруживању средстава са грађанима, за изградњу (асфалтирање) путева и јавне расвете.

Председница је даље истакла да је на бази приспелих захтева у текућој години и изражене жеље грађана да учествују паритетно у изградњи и утврђена листа инвестиција о којима је потребно да се изјасне чланови Савета и донесу одговарајуће Одлуке у вези изградње.

            Потом се за реч јавио Миловић Миливоје, који је изјавио да није у реду да се Одлуке доносе без предмера и предрачуна радова, на шта му је Председница Савета изјавила да се слаже, али да због хитности тендерске процедуре и обављеног разговора са надлежним, није могуће донети Одлуке по добијању предмера и предрачуна радова, јер би се у том случају закаснило са провођењем тендера, избором извођача и реализацијом. О овоме су обавештени грађани учесници у изградњи и нису имали никакве примедбе, па је одлучено да се приступи гласању.

Сви чланови Савета су једногласно донели Одлуку да се из средстава удруживања за текућу годину, одобре средства за изградњу и асфалтирање следећих путних праваца:

-Горњи крак Колубарске улице (100 метара-асфалт) наставак радова.

-Горњи крак улице Краља Милутина, од броја: 23.  (100 метара-асфалт)

-Крак улице Жупана Брајана од броја: 33. (40 метара-асфалт).

Уз услов да грађани учествују у изградњи у висини од 33% укупних трошкова.

Такође је одлучено да се грађанима из крака улице Краља Милутина, одобри набавка и транспорт једног камиона јаловине, како би се санирао асфалтни коловоз изграђен прошле године (насипање и ваљање ивице коловоза) и обезбедио од даљег пропадања.

            Потом се прешло на изјашњавање у вези изградње јавне расвете у Колубарској улици, доњи крак и Ерској улици.

За обе улице постоје предмери и предрачуни радова из претходне године, а грађани су изразили пуну сагласност да учествују у изградњи у висини од 50% укупних трошкова. Па је Савет Месне заједнице у оба случаја једногласно донео Одлуку да се средства из удруживања за текућу годину усмере на изградњу ове две јавне расвете.

 По трећој тачки дневног реда:

Усвајање извештаја о материјално финансијском пословању за 2016. Осим објашњења самог извештаја и обавештења о планираним средствима за удруживање у 2017 години. Није било дебате, па је извештај потом једногласно усвојен.

 По четвртој тачки дневног реда:

Текућа питања

Први се за реч јавио Миловић Миливоје, који је изразио незадовољство због великог броја не реализованих инвестиција из плана и програма изградње приоритетних објеката на подручју Месне заједнице у прошлој години.

Пошто се највећим делом ради о капиталним инвестицијама, које се финансирају из буџета града (раскрсница на «Царинском» мосту, пешачка стаза, степениште изнад Медицинске школе, реконструкција Ратарске улице, проширење улице Николе Тесле, Лапидаријум на «Белом гробљу», улица Јанка Веселиновића, завршетак степеништа између Ратарске и Војвођанске улице и сл.) Миловић је предложио, да се на следећу седницу Савета обавезно позову Члан Градског већа за Месне заједнице Владимир Синћелић и Начелник управе за инфраструктуру и развој Марић Милоје који би члановима Савета и грађанима дали прецизне информације, када ће се кренути у реализацију поменутих инвестиција.

Драган Вукашиновић је изнео мишљење да се са реализацијом набројаних инвестиција највероватније касни из простог разлога, односно недостатка средстава.

На крају дебате усвојен је закључак Савета да се на следећу седницу Савета позову Члан Градског већа за Месне заједнице Владимир Синђелић и Начелник управе за инфраструктуру и развој Милоје Марић, како би грађанима и члановима Савета изнели ближе информације о наведеним инвестицијама и динамици извођења радова.

Следећи се за реч јавио Љубан Николић, који је затражио хитну поправку улице Лазовина и постављање огледала за регулисање саобраћаја на раскрсници у Немањиној улици (код бивше продавнице «Славица и Силвана») и на првој кривини (успону) у Царинској улици, код породичне куће Шиљковић. Николић је нагласио да је неопходно поставити огледало за регулисање саобраћаја на раскрсници улица Николе Пашића и Немањине у близини просторија Комуналне полиције.

Марија Мијатовић је истакла да је неопходно извршити реконструкцију раскрснице између Немањине, Ратарске и улице Николе Пашића код Царинског моста. Јер је иста потпуно непрегледна и често се дешавају саобраћајне незгоде.

Слободан Илић је изразио незадовољство чињеницом да се у плану редовног прања улица на градском подручју већ дужи период не налази Колубарска улица, већ само улица Олге Ђуровић. И ако су у прошлом периоду обе улице пране редовно сваког месеца.

Илић је даље изразио незадовољство чињеницом да се константно запушава решетка у Колубарској улици, али и да поред више захтева до данас проблем није трајно решен. Илић је изразио не задовољство и са крпљењем више ударних рупа у Колубарској улици  нарочито (од броја 73 и даље).

Петар Ђурић је у свом излагању изнео чињеницу да се грађани противе постављању репетитора мобилне телефоније на зградама Градског базена и Историјског архива и да услед повећаног јонизујућег зрачења страхују за своје здравље. Па је затражио да Месна заједница предузме нешто по том питању.

Ђурићу је одговорено да  је Месна заједница, заједно са грађанима и Медицинском школом упутила допис и изразила неслагање са постављањем репетитора на кров базена из више разлога (непосредна близина Медицинске школе и предшколске установе у њенов саставу, густо насељено подручје, проблематичан кров базена који је раније прокишњавао, чињеница да ниједном студијом није доказано да зрачење из репетитора не утиче на људско здравље и сл.) Па је и предложила да се репетитор постави ван насељеног подручја на оближење брдо у Карађорђевој улици. И поред противљења, на жалост донето је решење којим се одобрава постављање репетитора. Па незадовољни грађани опет покрећу петицију, коју ће Месна заједница упутити Градском већу. Што се тиче зграде Историјског архива, Месна заједница није добила никакав акт, пошто се улаз у архив налази у Жичкој улици, а она припада Месној заједници «Липа».

Ђурић је такође затражио да се у контакту са надлежним убрзају активности у циљу изградње улице Јанка Веселиновића.

Миловић Миливоје и Богдан Алексић су изнели становиште да је најцелисходније решење проширење раскрснице до стуба и трафо станице на улазу у улицу Жупана Брајана из Немањине улице. Чиме би се решио дугогодишњи проблем у одвијању јавног саобраћаја на овом подручју. Па је у том правцу одлучено да се упути захтев надлежним.

На крају седнице предложено је да се упути захтев надлежним за набавку тепих стазе за салу и канцеларију Месне заједнице, једне конвекторске грејалице за прелазни период када нема централног грејања, једне компијутерске столице, две неонске плафоњере и апликације на прозорима сале Месне заједнице.

 

Седница Савета је завршена у 20:10 часова.

 

 

 Записник водио,

     Секретар М.З. «Царина»

                                                                                              Драган Басуровић

13 седница савета

    Оставите одговор

    Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *