Притисните "Ентер" да прескочите садржај

Записник са XV седнице Савета Месне заједнице „Царина“

0

Седница је заказана за петак 22.12.2017. Са почетком у  18,оо часова у сали Месне заједнице «Царина».Чланови Савета су благовремено обавештени о заказаној седници, а материјал су добили електронском поштом, а и на самој седници.

Седници присуствују: Председница Савета Светлана Савић, заменик Председнице Савета Марјан Бралушић и чланови Савета: Бранко Симовић, Слободан Илић, Снежана Јањић, Вукашиновић Драган и Миловић Миливоје. Своје одсуство са седнице су оправдали Сања Јанковић и Марија Мијатовић (здравствени проблеми), Драгана Јечменица, Владица Јокић, Љубан Николић и Петар Ђурић ( неодложне пословне обавезе).

Седници присуствују и грађани из Немањине, Ерске и улице Николе Тесле. Седницу је у 18,10 часова отворила Председница Савета, поздравила присутне чланове Савета и грађане, констатовала да постоји кворум за пуноважно одлучивање и предложила следећи:

 ДНЕВНИ РЕД:

  1.  Усвајање записника са претходне седнице Савета Месне заједнице.
  2. Извештај о раду Месне заједнице «Царина» за 2017 годину и предлог плана изградње за 2018 годину.

(Доношење Одлуке у вези са удруживањем средстава за изградњу комуналне-инфраструктуре у наредној години.)

  1. Доношење Одлука по захтевима грађана: Шућуровић Миљка из улице Николе Тесле, Алексић Брана, Оцокољић Вере и Живковић Снежане из Немањине улице, Алексић Богдана из Ерске улице и Бранка Никитовића, групе грађана и градске одборнице Шопаловић Бранке из улице Николе Пашића.
  2. Текућа питањa

По изношењу дневног реда, исти је изнет на одлучивање па је потом и једногласно усвојен. Одмах затим прешло се на рад и одлучивање по тачкама дневног реда:

По првој тачки дневног реда: Усвајање записника са претходне седнице Савета, обзиром на чињеницу да су сви чланови Савета у материјалу за седницу добили интегралну верзију записника и да су са њом упознати. Председница  је ову тачку дневног реда одмах изнела на одлучивање и записник је једногласно усвојен.

 Потом се прешло на рад и одлучивање по другој тачки дневног реда:

 Извештај о релизацији инфраструктурних пројеката на подручју Месне заједнице „Царина“ у 2017 години.

 У уводном излагању Председница Савета је у најкраћем информисала присутне чланове Савета (материјал су добили у писаном облику) о раду Месне заједнице и изградњи објеката комуналне инфраструктуре у текућој години, на подручју Месне заједнице. По овој тачки није било дебате и извештај је једногласно усвојен.

 Предлог плана изградње приоритетних објеката на подручју Месне заједнице «Царина» у 2018 години.

 Председница Савета је информисала присутне чланове Савета (материјал су такође добили у писаном облику) о предлогу плана изградње приоритетних објеката на подручју Месне заједнице за наредну годину. И истакла да је исти проистекао искључиво на бази поднетих и не реализованих захтева грађана из текуће и претходних година.

С тим у вези Председница Савета је замолила све присутне чланове Савета да уколико имају неки предлог или сугестију у вези плана приоритета да исти изнесу на седници.

Прво се за реч јавио члан Савета Миловић Миливоје који је затражио да се предложени план допуни за две инвестиције и то изградња нове или реконструкција старе саобраћајнице у циљу ублажавања нагиба на почетку улице Жупана Брајана и постављање заштитне ограде поред тротоара на „Царинском мосту“.

Слободан Илић је затражио да се наредне године изврши реконструкција целе Колубарске улице и да се улица редовно пере.

Миловић Миливоје и Бранко Симовић су истакли проблем са радом ауто перионице изнад „Царинског моста“ и затражили да се иста физичком препреком (нпр.церадом) одвоји од тротоара и коловоза Немањине улице.

Снежана Јањић је затражила да се изнад степеништа у улици Филипа Вишњића изгради нови потпорни зид, јер је постојећи у рушљивом стању.

По овој тачки дневног реда није више било дискутаната па је предлог плана уз наведене сугестије једногласно усвојен.

У вези са приспелим обавештењем од стране члана Градског већа за рад Месних заједница Синђелић Владимира. О потреби за доношењем Одлуке о усмеравању средстава за изградњу путних праваца из удруживање са грађанима у 2018 години.

Савет је донео Одлуку да су приоритети путни правци за који су грађани већ исказали жељу да учествују у изградњи.

То су изградња и асфалтирање два крака улице Радована Драговића у укупној дужини од око 110 метара и изградња и асфалтирање крака улице Жупана Брајана у укупној дужини од око 120 метара.

Уз сугестију да ако се до истека рока (20 јануар 2018) јаве и грађани из других улица и такође изразе жељу да учествују у изградњи, истим омогући учешће и да се такође уврсте у ову одлуку.

 Потом се прешло на рад и одлучивање по трећој  тачки дневног реда:

 Доношење Одлука по захтевима грађана: Шућуровић Миљк из улице Николе Тесле, Алексић Брана, Оцокољић Вере и Живковић Снежане из Немањине улице, Алексић Богдана из Ерске улице и Никитовић Бранка и градске одборнице из улице Николе Пашића Шопаловић Бранке    и групе грађана који подржавају њену иницијативу.

 По овој тачки на предлог Председнице Савета прво су присутни грађани изнели своје проблеме, па се потом прешло на одлучивање по свакој тачки понаособ.

 -Оцокољић Вера и Живковић Снежана су истакле да дуже времена нису у ситуацији да приђу својим породичним објектима, јер им је забрањен пролаз кроз приватне парцеле кроз које су до сада прилазиле објектима, странке су изјавиле да су се обраћале надлежним, па су затражиле да у складу са усвојеним детаљним урбанистичким планом Царина из 2012 године. Савет М.З. донесе Одлуку да се изврши изградња нове саобраћајнице између Лужничке и Ерске улице чиме би сви грађани добили нормалан прилаз до својих породичних кућа, и исту стави у план приоритета за наредну годину.

Председница Савета је ову иницијативу изнела на одлучивање и она је једногласно усвојена, а члан Савета Миловић Миливоје је обећао да ће лично разговарати са начелником градске управе за инфраструктуру и развој у циљу што скорије реализације.

-Алексић Бране из Немањине улице је затражио да му Савет Месне заједнице одобри изградњу прилазног пута до породичног објекта преко каналисаног потока „Сарића осоје“. По овој иницијативи Савет је донео закључак да се упути захтев за сагласност ЈП „Србијаводе“ уз услов да инвеститор касније прибави све потребне дозволе за градњу.

-Шућуровић Миљко из улице Николе Тесле је изнео проблем са легализацијом објекта и затражио од Савета помоћ како би легализовао 1,5м2 земљишта у његовој својини. Савет је у том смислу донео закључак да се упути захтев Градској управи за урбанизам, да се Шућуровићу омогући легализација спорних 1,5м3 уз услов да се не ремети постојећа или изградња будуће инфраструктуре у улици.

– Богдан Алексић је изнео проблем са великим нагибом и тешкоћама са којима се суочавају возачи приликом уласка у улицу Жупана Брајана. У том правцу је одлучено да се у складу са мишљењем чланова Савета Бранка Симовића и Миливоја Миловића упути захтев за изградња нове или реконструкција старе саобраћајнице у циљу ублажавања нагиба на почетку улице Жупана Брајана и исто предвиди у плану за наредну годину.

-Бранко Никитовић је изнео проблем са оштећеним жардињерама из којих избијају арматуре и прете да повреде пролазнике и затражио поправку истих. На локацији испред стамбене зграде у улици Николе Пашића број 51. Чланови Савета су ову иницијативу једногласно прихватили и предложили да се поправка жардињера предвиди у плану за наредну годину.

-У вези писане иницијативе градске одборнице Бранке Шопаловић, за каналисање дела Глуваћког потока, код стамбене зграде на „Ракијском пијацу“ („Халкбанк“) до самог моста у улици Добриле Петронијевић, Савет Месне заједнице је једногласно усвојио закључак да се иницијатива градске одборнице, коју подржава значајан број грађана усвоји и предвиди у плану изградње приоритетних објеката за наредну годину.

 По четвртој тачки дневног реда: Текућа питања, није било дебате.

 Седница Савета је завршена у 19,30 часова.

 Записник водио,

___________________

Драган Басуровић

Секретар М.З. «Царина»

    Оставите одговор

    Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *