Притисните "Ентер" да прескочите садржај

ЗАПИСНИК СА XXII СЕДНИЦЕ САВЕТА М.З. „ЦАРИНА“

0

Седница је заказана за петак 02.07.2021 године. Са почетком у  18,оо часова у сали Месне заједнице «Царина». Чланови Савета су материјал за седницу добили благовремено поштанским путем.

Седници присуствују: Председница Савета Месне заједнице «Царина» Светлана Савић, заменик Председнице Савета Марјан Бралушић и чланови Савета: Марија Мијатовић, Љубан Николић, Слободан Илић, Владица Јокић и Снежана Јањић. Сагласност на Одлуке Савета су телефонским путем изјавили Јечменица Драгана, Бранко Симовић и Драган Вукашиновић који су били оправдано спречени да присуствују сeдници. Своје одсуство са седнице су оправдали Сања Јанковић и Миливоје Миловић.

Седници присуствују и представници грађана (Режијски одбори за изградњу путних праваца) из улице Филипа Вишњића, Жупана Брајана (два крака) и Ратарске.

Седницу је у 18,10 часова отворила Председница Савета, поздравила присутне, констатовала да постоји кворум за пуноважно одлучивање и предложила следећи:

ДНЕВНИ РЕД:

По изношењу дневног реда, исти је једногласно усвојен. Одмах затим прешло се на рад и одлучивање по тачкама дневног реда:

  1. Усвајање записника са претходне седнице Савета.
  2. Доношење Одлуке о финансирању набавке и транспорта бетона за изградњу следећих потпорних зидова на подручју Месне заједнице. (Грађани о свом трошку и стручан надзор финансирају све потребне армирачко бетонске радове)

-Потпорни зид у Колубарској улици број: 51а. 17м3 бетона у оријентационом износу од 180.000,оо динара.

-Потпорни зид у улици Радована Драговића (Мијатовићи) 10 м3 бетона у оријентационом износу од око 110.000,оо динара

-Потпорни зид у Колубарској улици број: 42. 7м3 бетона у оријентационом износу од 80.000,оо динара

–Потпорни зид у Колубарској улици број: 60. 12м3 бетона. У оријентационом износу од око 130.000,оо динара

3. Реализација изградње путних праваца у Месној заједници за 2021. уз учешће грађана, а по одлуци Савета. На седницу су позвани председници Режијских одбора из улица Филипа Вишњића, крака Немањине, улице Жупана Брајана (три путна правца), Ратарске (сви у вези ажурирања уплата) и Радована Драговића (који су до данас једини уплатили обавезе).

  • Текућа питања.

По првој тачки дневног реда:

Усвајање записника са претходне седнице Савета, обзиром на чињеницу да су сви чланови Савета у материјалу за седницу упознати са истим. Председница Савета  је ову тачку дневног реда одмах изнела на одлучивање и записник је једногласно усвојен.

Потом се прешло на рад и одлучивање по другој тачки дневног реда:

По другој тачки дневног реда: Доношење Одлуке о финансирању набавке и транспорта бетона за изградњу следећих потпорних зидова на подручју Месне заједнице. (Грађани о свом трошку и стручан надзор финансирају све потребне армирачко бетонске радове)

-Потпорни зид у Колубарској улици број: 51а. 17м3 бетона у оријентационом износу од 180.000,оо динара.

-Потпорни зид у улици Радована Драговића (Мијатовићи) 10 м3 бетона у оријентационом износу од око 110.000,оо динара

-Потпорни зид у Колубарској улици број: 42. 7м3 бетона у оријентационом износу од 80.000,оо динара.

-Потпорни зид у Колубарској улици број: 60. 12м3 бетона. У оријентационом износу од око 130.000,оо динара.

Отворена је дебата, о изградњи сваког потпорног зида понаособ. Пошто је утврђено да је изградња сва четири потпорна зида оправдана. Председница Савета је ову тачку дневног реда изнела на одлучивање. И она је једногласно усвојена.

            Одмах затим се прешло на рад и одлучивање по трећој тачки дневног реда.

По трећој тачки дневног реда: Реализација изградње путних праваца у Месној заједници за 2021. уз учешће грађана, а по одлуци Савета. На седницу су позвани председници Режијских одбора из улица Филипа Вишњића, крака Немањине, улице Жупана Брајана (три путна правца), Ратарске (сви у вези ажурирања уплата) и Радована Драговића (који су до данас једини у потпуности уплатили обавезе).

По трећој тачки дневног реда, прва се за реч јавила Председница Савета, која је замолила учеснике у изградњи да што је пре могуће уплате преостала дуговања на име свог учешћа у изградњи, како би се спровео тендер и изабрао извођач радова, све у циљу да се радови обаве током ове године.

Потом је отворена дебата у којој су учествовали Председници Режијских одбора и грађани из улица за које је Савет већ донео Одлуку о изградњи.

Први се за реч јавио Председник Режијског одбора из улице Филипа Вишњића, Обрен Лазић. Који је објаснио да је одржан нови збор грађана у улици и да је донета Одлука, да се уместо 200 метара у овој години ради 100 метара улице, уз молбу да град помогне изградњу кишне канализације. У том правцу је и сачињен нови оријентациони предмер и предрачун радова, по коме су обавезе грађана умањене, а грађани су изразили сагласност да што је пре могуће уплате средства на рачун Месне заједнице.

По завршетку излагања Лазића, Савет је усвојио одлуку грађана са одржаног Збора и једногласно донео Одлуку да се претходна Одлука Савета у вези изградње улице Филипа Вишњића опозове. Па је донета нова Одлука да се финансира изградња 100 метара улице у оријентационом износу од 480. 000,оо динара, при чему су обавезе грађана 160.000,оо. А грађани су дужни да средства уплате најкасније до 01.08.2021 године. Савет је такође донео и закључак да је неопходно упутити захтев Граду Ужицу, са молбом за помоћ у виду финансирања кишне канализације.

Потом су се за реч јавили грађани из улице Жупана Брајана (Вељовићи) који су се сагласили са новим предмером и предрачуном радова и обећали да ће средства уплатити закључно са 01.08.2021 године и то образложили чињеницом да је неопходно претходно да продају малине како би обезбедили средства. По новом предмеру и предрачуну радова за изградњу 150 метара улице је неопходно обезбедити 773.000,оо динара а обавезе грађана износе 257.666,оо динара.

По завршетку излагања грађана из крака улице Жупана Брајана (Вељовићи), Савет је усвојио одлуку грађана и једногласно донео Одлуку да се претходна Одлука Савета у вези изградње улице Жупана Брајана (крак Вељовићи) опозове у складу са новим предмером и предрачуном радова. Па је донета Одлука да се финансира изградња 150 метара улице у оријентационом износу од 773.000,оо динара, при чему су обавезе грађана 257.666,оо динара а грађани су у обавези да их измире закључно са 01.08.2021 године.

Следећи су се за реч јавили грађани из крака улице Жупана Брајана (Јанковићи) изнад спортског игралишта на «Марином брегу». Који су затражили да Савет, обзиром да се неће радити улица Филипа Вишњића у пуној дужини донесе Одлуку о финансирању изградње њихове улице, по добијеном предмеру и предрачуну радова на дужини од 100 метара. С тим да су изнели тврдњу да није потребно асфалтирати 100 него 66 метара.

Савет је усвојио захтев грађана и једногласно донео Одлуку да се финансира изградња крака улице Жупана Брајана (Јанковићи) према достављеном предмеру и предрачуну радова у укупној дужини од 100 метара, износу од 475.000,оо динара при чему су обавезе грађана 158.333,оо динара и они су у обавези да их измире закључно са 01.08.2021 године.

На крају ове тачке дневног реда, Савет је похвалио грађане из улице Радована Драговића (крак Вистаћ) који су у потпуности измирили обавезе, и затражио од грађана из Ратарске улице број 46 (плато испред стамбене зграде) да што је пре могуће ажурирају уплате, са крајњим роком 01.08.

 Што се тиче грађана из крака Немањине улице (Јабучњак) који су протекле седмице изабрали нови Режијски одбор и наручили нови предмер и предрачун радова у оријентационој дужини од око 100 метара. Савет је донео Одлуку да су у обавези као и остали учесници у изградњи да по добијању новог предмера и предрачуна радова, своје учешће уплате такође до 01.08.2021 године. Како би се расписао тендер и изабрао извођач радова.

По последњој тачки дневног реда: Текућа питања

-Члан Савета Љубан Николић је захтевао да се што је пре могуће предузму мере на кошењу траве и ниског растиња на потезу «Пантовића ливаде» за шта је благовремено поднет захтев.

-Чланица Савета Марија Мијатовић је затражила информацију о одговору на поднет захтев за проширење крака Неранџићеве улице, за шта још увек није стигао званичан одговор.

На завршетку дебате је одлучено да Председница Савета, у контакту са надлежним затражи информацију када ће се приступити кошењу зелених површина у Месној заједници у складу са поднетим захтевом и када ће бити добијен званичан одговор на послат захтев у вези проширења дела Неранџићеве улице.

Седница Савета Месне заједнице «Царина» је завршена у 19,30 часова.

                                                                                    Записник водио

                                                                Секретар Месне заједнице «Царина»

                                                                                  Драган Басуровић

                        ПРЕГЛЕД УТРОШЕНИХ СРЕДСТАВА

Преглед утрошених средстава, према одлукама Савета Месне заједнице «Царина» за изградњу комуналне инфраструктуре у 2021 години, уз учешће грађана.

Укупно предвиђено за удруживање 2.500.000,оо динара. Укупно расподељено: 2.481.335,оо динара.

Редни број:Назив инвестиције:Укупна вредност инвестиције са ПДВОбавезе Месне заједнице и града 2/3 средстава.Обавезе грађана:
1.Асфалтирање крака улице Радована Драговића (Вистаћ) Л 25м140.000,оо динара93.334 динара46.667
2.Асфалтирање Жупана Брајана (Вељовићи) Л 150 м773.000,оо динара515,334 динара257.666
3.Асфалтирање Жупана Брајана (Јанковићи) Л 100 м475.000,оо динара316.667 динара158.333
4.Асфалтирање Филипа Вишњића Л 100м480.000,оо динара320.000 динара160.000
5Асфалтирање, плато у Ратарској 46 200 м2.624.000,оо динара416.000 динара208.000
6Асфалтирање Немањина (Јабучњак) Л 100 м.480.000,оо динара оријентационо320.000 динара160.000
 Потпорни зидови:///
1Колубарска 51 аБетон са превозом 17 м3180.000 динараАрмирачко бетонски радови
2Радована Драговића (Мијатовићи)Бетон са превозом 10м3110.000 динараАрмирачко бетонски радови
3Колубарска 42Бетон са превозом 7 м380.000 динараАрмирачко бетонски радови
4Колубарска 60Бетон са превозом 12 м3.130.000 динараАрмирачко бетонски радови
  Укупно за удруживање:2.481.335,оо динара./

    Оставите одговор

    Ваша адреса е-поште неће бити објављена.